Bỏ 𝓽ú𝓲 3 𝓶ẹ𝓸 để 𝓶𝓾𝓪 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓬𝓱𝓲ế𝓬 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓱ợ𝓹 𝓵ý

[ad_1]

 1. G𝓲á 𝓽𝓱à𝓷𝓱 𝓱ợ𝓹 𝓵ý

H𝓲ệ𝓷 𝓷𝓪𝔂 𝓽𝓻𝓮̂𝓷 𝓽𝓱ị 𝓽𝓻𝓾̛ờ𝓷𝓰 đ𝓪𝓷𝓰 𝓬ó 𝓱𝓪𝓲 𝓵𝓸ạ𝓲 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓵à 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓭ạ𝓷𝓰 𝓽ủ 𝓿à 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓬ử𝓪 𝓷𝓰𝓪𝓷𝓰.

Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓭ạ𝓷𝓰 𝓽ủ

Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓭ạ𝓷𝓰 𝓽ủ 𝓬ó 𝓬𝓱𝓲 𝓹𝓱í 𝓽𝓱ấ𝓹 𝓱𝓸̛𝓷 𝓿à 𝓭ễ 𝓭ù𝓷𝓰 𝓱𝓸̛𝓷 𝓼𝓸 𝓿ớ𝓲 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓬ử𝓪 𝓷𝓰𝓪𝓷𝓰, 𝓷𝓱𝓾̛𝓷𝓰 𝓿ẫ𝓷 đá𝓹 ứ𝓷𝓰 đầ𝔂 đủ 𝔂𝓮̂𝓾 𝓬ầ𝓾 𝓿ề 𝓽í𝓷𝓱 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓼ử 𝓭ụ𝓷𝓰 𝓬ủ𝓪 𝓱ầ𝓾 𝓱ế𝓽 𝓶ọ𝓲 𝓷𝓰𝓾̛ờ𝓲. G𝓲á 𝓽𝓱à𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓭ò𝓷𝓰 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓷à𝔂 𝓬𝓱ỉ 𝓭𝓪𝓸 độ𝓷𝓰 𝓽ừ 1-2 𝓽𝓻𝓲ệ𝓾.

Bở𝓲 𝓬ó 𝓬𝓱𝓲 𝓹𝓱í 𝓻ẻ 𝓷𝓮̂𝓷 𝓽𝓻𝓮̂𝓷 𝓽𝓱ị 𝓽𝓻𝓾̛ờ𝓷𝓰 𝓬ó 𝓻ấ𝓽 𝓷𝓱𝓲ề𝓾 𝓵𝓸ạ𝓲 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓴é𝓶 𝓬𝓱ấ𝓽 𝓵𝓾̛ợ𝓷𝓰, 𝓭𝓸 đó 𝓫ạ𝓷 𝓬ó 𝓽𝓱ể 𝓽𝓱𝓪𝓶 𝓴𝓱ả𝓸 𝓭ò𝓷𝓰 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 SUNHOUSE SHD2702 – 𝓽ự 𝓱à𝓸 𝓵à 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓱𝓲ệ𝓾 𝓬ủ𝓪 𝓷𝓰𝓾̛ờ𝓲 V𝓲ệ𝓽, 𝓵𝓾𝓸̂𝓷 𝓬𝓾𝓷𝓰 𝓬ấ𝓹 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓽ố𝓽 𝓷𝓱ấ𝓽 𝓬𝓱𝓸 𝓷𝓰𝓾̛ờ𝓲 𝓽𝓲𝓮̂𝓾 𝓭ù𝓷𝓰 V𝓲ệ𝓽 N𝓪𝓶.
 

 1. C𝓱ế độ 𝓬𝓱ố𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓪̆𝓷

Để 𝓽𝓲ế𝓽 𝓴𝓲ệ𝓶 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓵à𝓶 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓬𝓸̂𝓷𝓰 𝓿𝓲ệ𝓬 𝓴𝓱á𝓬, 𝓬𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓪 𝓷𝓮̂𝓷 𝓼ử 𝓭ụ𝓷𝓰 𝓵𝓸ạ𝓲 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓪̂𝔂 𝓷𝓱𝓪̆𝓷 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 để 𝓬ó 𝓽𝓱ể 𝓽𝓲ế𝓽 𝓴𝓲ệ𝓶 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓵à.


Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 SUNHOUSE SHD2702 𝓰𝓲ả𝓶 𝓷𝓱𝓪̆𝓷 𝓬𝓱𝓸 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓷𝓱ờ 𝓹𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓹𝓱á𝓹 𝓼ấ𝔂 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓽ĩ𝓷𝓱 𝓱ọ𝓬

Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 SUNHOUSE SHD2702  𝓵à𝓶 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓷𝓱ờ 𝓷𝓱𝓲ệ𝓽 đố𝓲 𝓵𝓾̛𝓾 𝓱𝓪𝔂 𝓬ò𝓷 𝓰ọ𝓲 𝓵à 𝓹𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓹𝓱á𝓹 𝓼ấ𝔂 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓽ĩ𝓷𝓱 𝓱ọ𝓬 𝓴𝓱𝓲ế𝓷 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓼ấ𝔂 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓷𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓱𝓸̛𝓷 𝓶à 𝓬ò𝓷 𝓽𝓻á𝓷𝓱 𝓵à𝓶 𝓶à𝓲 𝓶ò𝓷 𝓱𝓪𝔂 𝓵à𝓶 𝓷𝓱𝓪̆𝓷 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓶ộ𝓽 𝓬á𝓬𝓱 𝓱𝓲ệ𝓾 𝓺𝓾ả 𝓽ố𝓲 đ𝓪, 𝓽𝓲ế𝓽 𝓴𝓲ệ𝓶 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓵à 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓬𝓱𝓸 𝓫ạ𝓷. B𝓮̂𝓷 𝓬ạ𝓷𝓱 đó, 𝓬𝓸̂𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓱ệ 𝓼ấ𝔂 𝓬ộ𝓷𝓰 𝓱𝓾̛ở𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓲ệ𝓽 PTC 𝓽𝓻𝓮̂𝓷 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓰𝓲ú𝓹 𝓽𝓪̆𝓷𝓰 𝓴𝓱ả 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓫ả𝓸 𝓿ệ 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓵𝓮̂𝓷 𝓰ấ𝓹 2 𝓵ầ𝓷, 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓪̂𝔂 𝓱𝓾̛ 𝓽ổ𝓷 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸. T𝓲ế𝓽 𝓴𝓲ệ𝓶 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓸 𝓷𝓰𝓾̛ờ𝓲 𝓽𝓲𝓮̂𝓾 𝓭ù𝓷𝓰 để 𝓱ọ 𝓬ó 𝓽𝓱ể 𝓽𝓱𝓸ả 𝓽𝓱í𝓬𝓱 𝓵à𝓶 đ𝓲ề𝓾 𝓶ì𝓷𝓱 𝓶𝓾ố𝓷.
 

 1. Cá𝓬 𝓽𝓲ệ𝓷 í𝓬𝓱 đ𝓲 𝓴è𝓶

C𝓱ứ𝓬 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓬𝓱í𝓷𝓱 𝓬ủ𝓪 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓵à 𝓰𝓲ú𝓹 𝓵à𝓶 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓽𝓱𝓪𝔂 𝓿ì 𝓹𝓱ả𝓲 đợ𝓲 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓽ự 𝓷𝓱𝓲𝓮̂𝓷, 𝓿à 𝓷𝓰𝓾̛ờ𝓲 𝓭ù𝓷𝓰 𝓬ó 𝓽𝓱ể 𝓵ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓻𝓪 𝓶ặ𝓬 𝓷𝓰𝓪𝔂 𝓼𝓪𝓾 𝓴𝓱𝓲 𝓼ấ𝔂, 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬ầ𝓷 𝓹𝓱ả𝓲 𝓹𝓱ụ 𝓽𝓱𝓾ộ𝓬 𝓿à𝓸 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓽𝓲ế𝓽 𝓱𝓪𝔂 độ 𝓭à𝔂 𝓬ủ𝓪 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸, 𝓬ũ𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓶ấ𝓽 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝓵à. Vì 𝓿ậ𝔂, 𝓴𝓱𝓲 đ𝓲 𝓶𝓾𝓪 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂, 𝓫ạ𝓷 𝓬ũ𝓷𝓰 𝓷𝓮̂𝓷 𝓬𝓱ú ý đế𝓷 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓬𝓱ứ𝓬 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓴è𝓶 𝓽𝓱𝓮𝓸 𝓬ủ𝓪 𝓶á𝔂.

Mộ𝓽 𝓼ố 𝓽𝓲ệ𝓷 í𝓬𝓱 đ𝓲 𝓴è𝓶 đá𝓷𝓰 𝓺𝓾𝓪𝓷 𝓽𝓪̂𝓶 𝓷𝓱𝓾̛:
 

 • Dễ 𝓭à𝓷𝓰 𝓭𝓲 𝓬𝓱𝓾𝔂ể𝓷
Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 S𝓾𝓷𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮 SHD2702 𝓿ớ𝓲 𝓴𝓱ố𝓲 𝓵𝓾̛ợ𝓷𝓰 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓬𝓱ỉ 𝓴𝓱𝓸ả𝓷𝓰 2.8 𝓴𝓰 𝓿𝓸̂ 𝓬ù𝓷𝓰 𝓰ọ𝓷 𝓷𝓱ẹ, 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰 𝓭𝓲 𝓬𝓱𝓾𝔂ể𝓷 đế𝓷 𝓬á𝓬 𝓿ị 𝓽𝓻í 𝓴𝓱á𝓬 𝓷𝓱𝓪𝓾.

Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓬ủ𝓪 SUNHOUSE 𝓿ớ𝓲 𝓱𝓸ạ 𝓽𝓲ế𝓽 đá𝓷𝓰 𝔂𝓮̂𝓾 𝓿à 𝓽𝓱𝓲ế𝓽 𝓴ế 𝓵𝓲𝓷𝓱 𝓱𝓸ạ𝓽

Vớ𝓲 𝓽𝓱𝓲ế𝓽 𝓫á𝓷𝓱 𝔁𝓮 𝓵𝓲𝓷𝓱 𝓱𝓸ạ𝓽, 𝓬𝓱𝓪̂𝓷 đế 𝓬ó 𝓰ắ𝓷 𝓫á𝓷𝓱 𝔁𝓮 𝓰𝓲ú𝓹 𝓭𝓲 𝓬𝓱𝓾𝔂ể𝓷 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰, 𝓵𝓲𝓷𝓱 𝓱𝓸ạ𝓽. Bộ 𝓹𝓱ậ𝓷 𝓬𝓱ố𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓾̛ợ𝓽 𝓰𝓲ú𝓹 𝓬ố đị𝓷𝓱 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓴𝓱𝓲 𝓬ầ𝓷.

 • C𝓱ế độ 𝓼ấ𝔂 𝓭𝓲ệ𝓽 𝓴𝓱𝓾ẩ𝓷 𝓿à 𝓼ấ𝔂 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓴𝓱ố𝓲 𝓵𝓾̛ợ𝓷𝓰 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓵ớ𝓷.
 
Sả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓬ó 𝓵ồ𝓷𝓰 𝓹𝓱𝓪̂𝓷 𝓷𝓱𝓲ệ𝓽 360 độ C 𝓰𝓲ú𝓹 𝓬𝓱𝓸 𝓴𝓱í 𝓷ó𝓷𝓰 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓵𝓪𝓷 𝓽ỏ𝓪 đề𝓾, 𝓽ừ đó 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓼ẽ đ𝓾̛ợ𝓬 𝓼ấ𝔂 𝓴𝓱𝓸̂ 𝓷𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓿à 𝓽𝓸à𝓷 𝓭𝓲ệ𝓷, 𝓴ế𝓽 𝓱ợ𝓹 𝓬ù𝓷𝓰 𝓺𝓾ạ𝓽 𝓰𝓲ó 𝓽ố𝓬 độ 𝓷𝓱𝓪𝓷𝓱, 𝓶á𝔂 𝓬ó 𝓽𝓱ể 𝓼ấ𝔂 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓵𝓾̛ợ𝓷𝓰 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓵𝓮̂𝓷 đế𝓷 10𝓴𝓰 𝓬ù𝓷𝓰 𝓵ú𝓬.

Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 SUNHOUSE SHD2702 𝓿ớ𝓲 𝓵ồ𝓷𝓰 𝓹𝓱𝓪̂𝓷 𝓷𝓱𝓲ệ𝓽 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓽𝓱𝓲ế𝓽 𝓴ế 360 độ

D𝓾̛ớ𝓲 𝓷𝓱𝓲ệ𝓽 độ 𝓬𝓪𝓸 𝓰𝓲ú𝓹 𝓷𝓪̂𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓸 𝓱𝓲ệ𝓾 𝓺𝓾ả 𝓴𝓱ử 𝓼ạ𝓬𝓱 𝓫ụ𝓲 𝓫ẩ𝓷 𝓿à 𝓿𝓲 𝓴𝓱𝓾ẩ𝓷. Đ𝓮𝓶 𝓵ạ𝓲 𝓬𝓱𝓸 𝓬ả 𝓰𝓲𝓪 đì𝓷𝓱 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓫ộ 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 𝓼ạ𝓬𝓱 𝓴𝓱𝓾ẩ𝓷, 𝓱ạ𝓷 𝓬𝓱ế đ𝓾̛ợ𝓬 𝓬á𝓬 𝓽á𝓬 𝓷𝓱𝓪̂𝓷 𝓶𝓸̂𝓲 𝓽𝓻𝓾̛ờ𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓴𝓱ó𝓲 𝓫ụ𝓲, 𝓬𝓸̂𝓷 𝓽𝓻ù𝓷𝓰, 𝓬𝓱ấ𝓽 𝓱𝓸á 𝓱ọ𝓬,…; đả𝓶 𝓫ả𝓸 𝓼ứ𝓬 𝓴𝓱ỏ𝓮 đế𝓷 𝓶ứ𝓬 𝓽ố𝓲 đ𝓪 𝓬𝓱𝓸 𝓬ả 𝓰𝓲𝓪 đì𝓷𝓱, 𝓷𝓱ấ𝓽 𝓵à 𝓷𝓱ữ𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪 đì𝓷𝓱 𝓬ó 𝓬𝓸𝓷 𝓷𝓱ỏ.
 

T𝓻𝓮̂𝓷 đ𝓪̂𝔂 𝓵à 3 𝓶ẹ𝓸 𝓿à 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 Má𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓺𝓾ầ𝓷 á𝓸 SUNHOUSE SHD2702 để 𝓫ạ𝓷 𝓽𝓱𝓪𝓶 𝓴𝓱ả𝓸 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓺𝓾á 𝓽𝓻ì𝓷𝓱 𝓽ì𝓶 𝓴𝓲ế𝓶 𝓵𝓸ạ𝓲 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓹𝓱ù 𝓱ợ𝓹. C𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓸̂𝓲 𝓶𝓸𝓷𝓰 𝓻ằ𝓷𝓰 𝓫à𝓲 𝓿𝓲ế𝓽 𝓼ẽ 𝓰𝓲ú𝓹 𝓷𝓰𝓾̛ờ𝓲 𝓽𝓲𝓮̂𝓾 𝓭ù𝓷𝓰 𝓬ó 𝓽𝓱ể đ𝓾̛𝓪 𝓻𝓪 𝓺𝓾𝔂ế𝓽 đị𝓷𝓱 đú𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓺𝓾á 𝓽𝓻ì𝓷𝓱 𝓶𝓾𝓪 𝓼ắ𝓶 𝓬𝓱𝓸 𝓽ổ ấ𝓶 𝓬ủ𝓪 𝓶ì𝓷𝓱.

H𝓲ệ𝓷 𝓽ạ𝓲, 𝓬á𝓬 𝓼ả𝓷 𝓹𝓱ẩ𝓶 𝓶á𝔂 𝓼ấ𝔂 𝓬ủ𝓪 SUNHOUSE đ𝓪𝓷𝓰 đ𝓾̛ợ𝓬 𝓫á𝓷 𝓽𝓻𝓮̂𝓷 𝓬á𝓬 𝓼à𝓷 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓶ạ𝓲 đ𝓲ệ𝓷 𝓽ử 𝓫𝓪𝓸 𝓰ồ𝓶, 𝓼𝓾𝓷𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮𝓸𝓷𝓵𝓲𝓷𝓮.𝓿𝓷, S𝓱𝓸𝓹𝓮𝓮 SUNHOUSE, L𝓪𝔃𝓪𝓭𝓪 SUNHOUSE, T𝓲𝓴𝓲 SUNHOUSE…
 

[ad_2]

 

 M𝓾𝓪 𝓱à𝓷𝓰 S𝓾𝓷𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮 𝓽𝓻𝓮̂𝓷  L𝓪𝔃𝓪𝓭𝓪

 M𝓾𝓪 𝓱à𝓷𝓰 S𝓾𝓷𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮 𝓽𝓻𝓮̂𝓷  S𝓱𝓸𝓹𝓮𝓮

M𝓾𝓪 𝓱à𝓷𝓰 S𝓾𝓷𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮 𝓽𝓻𝓮̂𝓷  T𝓲𝓴𝓲

 

S𝓸𝓾𝓻𝓬𝓮 L𝓲𝓷𝓴:
𝓱𝓽𝓽𝓹𝓼%3A%2F%2F𝓼𝓾𝓷𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮.𝓬𝓸𝓶.𝓿𝓷%2F𝓫𝓸-𝓽𝓾𝓲-3-𝓶𝓮𝓸-𝓭𝓮-𝓶𝓾𝓪-𝓭𝓾𝓸𝓬-𝓬𝓱𝓲𝓮𝓬-𝓶𝓪𝔂-𝓼𝓪𝔂-𝓺𝓾𝓪𝓷-𝓪𝓸-𝓱𝓸𝓹-𝓵𝔂

Điểm danh những loại trái cây thích hợp cho mẹ sinh mổ

[ad_1]

Mổ đẻ xong nên ăn hoa quả gì? Mẹ nên ưu tiên các loại quả dễ tiêu nhưng vẫn phải đảm bảo cung cấp đủ năng lượng để giúp mẹ hồi sức nhanh chóng. Những quả như chuối, xoài, bơ, vú sữa… là những quả không chỉ dễ tiêu mà còn cực giàu năng lượng. Nếu như đẻ thường có thể ăn uống không kiêng khem thì đẻ mổ lại phải kiêng nhiều thứ, vì thế đối với mẹ đẻ mổ phải cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm để tránh ảnh hưởng đến vết thương chưa lành. Các mẹ hãy tham khảo các loại hoa quả cho bà đẻ mổ trong bài viết sau:

 • Chế độ ăn sau sinh mổ giúp gọi sữa về hiệu quả
 • Lợi ích của trái cây đối với sản phụ sau sinh mổ
 • Sau đẻ mổ bao lâu thì mẹ được ăn hoa quả?
 • Những nhóm trái cây nên dùng sau sinh mổ – Đẻ mổ xong ăn được hoa quả gì?
 • Mổ đẻ xong nên ăn hoa quả gì? 8 loại trái cây tốt cho mẹ sau sinh mổ
 • Lưu ý mẹ cần nhớ khi ăn trái cây sau sinh mổ

Chế độ ăn sau sinh mổ giúp gọi sữa về hiệu quả

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thu Hương, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng và Tiết chế Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mẹ sau khi sinh mổ cần nạp 1.800-2.000 calo một ngày. Nếu mẹ cho con bú hoàn toàn, lượng calo cần nạp sẽ tăng lên 2.200-2.500 một ngày. Việc xây dựng thực đơn ăn uống khoa học cho mẹ với đầy đủ dưỡng chất sẽ có tác dụng kích thích tuyến sữa hoạt động, vết mổ chóng lành, sức khỏe mẹ mau hồi phục.

 • Chế độ ăn sau sinh mổ cần có đầy đủ các nhóm thực phẩm lợi sữa dưới đây:
 • Thực phẩm giàu protein: cá, trứng, thịt đỏ, thịt gia cầm, đậu và các loại hạt.
 • Thực phẩm giàu tinh bột: mẹ nên chọn tinh bột tốt, chế biến dạng mềm hoặc lỏng như súp, cháo (nấu cùng thịt nạc, cá, chân giò)… Yến mạch, khoai lang, gạo lứt cũng giàu chất bột đường rất tốt cho mẹ sau sinh mổ.
 • Thực phẩm giàu canxi và khoáng chất
 • Thực phẩm giàu vitamin
 • Thực phẩm giàu chất xơ: các loại rau xanh, trái cây, đậu
 • Nước

Lợi ích của trái cây đối với sản phụ sau sinh mổ

Trong giai đoạn hậu sản, các chị em thường dễ bị suy kiệt và mất sức nếu không được chăm sóc đầy đủ, đúng cách. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, các mẹ sau sinh nên tăng cường bổ sung trái cây vào thực đơn của mình, đặc biệt là những mẹ sinh mổ.

Các loại hoa quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe (Ảnh: istockphoto)

Trái cây tươi là thực phẩm chứa nhiều chất xơ và vitamin cần thiết cho sức khỏe, nên trong thực đơn dinh dưỡng hằng ngày của mẹ không thể thiếu loại thực phẩm này. Đặc biệt là sau khi sinh mổ mẹ cần bổ sung nhiều loại trái cây khác nhau nhằm giúp mẹ dễ tiêu hóa, ngừa táo bón, đầy hơi,… Bên cạnh đó, những loại trái cây chứa nhiều vitamin C như ổi, cam, quýt, đu đủ,… sẽ giúp mẹ phòng tránh nhiễm trùng vết thương sau khi sinh mổ. Đây cũng là nguồn cung cấp canxi cho sữa mẹ, giúp trẻ phát triện hệ xương và răng.

Mẹ có thể quan tâm:

Giúp mẹ thông tắc tia sữa bằng những cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả không ngờ

Sau đẻ mổ bao lâu thì mẹ được ăn hoa quả?

Sản phụ sau cơn vượt cạn mẹ tròn con vuông sẽ bước vào thời kỳ ở cữ. Nhiều quan niệm sai lầm về kiêng khem ăn uống trong thời gian chăm cữ đã khiến nhiều mẹ mất đi thời điểm vàng để tái tạo năng lượng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vitamin, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đường ruột.

Sự thực là, nếu được bổ sung hoa quả kịp thời, đây sẽ là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho các mẹ đang nuôi con bú. Không những thế, một số loại hoa quả còn có tác dụng kích sữa cho mẹ sau sinh, hỗ trợ co bóp tử cung, tăng cảm giác thèm ăn, có lợi cho hệ tiêu hóa và thúc đẩy tử cung co bóp đẩy sản dịch ra ngoài.

Chính vì lẽ đó, các mẹ sau sinh đừng quá kiêng khem, sợ ăn hoa quả sớm bị ghê răng, lạnh bụng hay đi ngoài. Nếu biết chọn đúng loại hoa quả cần thiết và sức khỏe diễn tiến bình thường.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, các mẹ đẻ mổ chỉ cần sau sinh 3 – 4 ngày, khi sức khỏe của mẹ có dấu hiệu phục hồi, là có thể dùng được trái cây trong các bữa ăn của mình. Việc bổ sung vitamin từ trái cây kịp thời sẽ giúp mẹ sớm lấy lại năng lượng, kích thích sữa sau sinh.

Những nhóm trái cây nên dùng sau sinh mổ – Đẻ mổ xong ăn được hoa quả gì?

Việc tăng cường hoa quả và trái cây tươi sau khi sinh mổ sẽ giúp bổ sung thêm lượng nước cho cơ thể mẹ cùng như hàm lượng chất xơ dồi dào trong trái cây cũng có tác dụng ngăn ngừa táo bón – một trong những vị khách “đáng ghét” mà không một mẹ sau sinh nào muốn gặp.

Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù trái cây rất dễ ăn, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể nhưng với phụ nữ sau sinh, đặc biệt là sinh mổ cũng cần lưu tâm khi chọn trái cây nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe. Vậy mẹ đẻ mổ xong nên ăn hoa quả gì?

Trái cây chứa nhiều năng lượng, nhiều chất xơ

Sau sinh mổ, cơ thể mẹ bị mất sức nên chưa phục hồi ngay được. Hoạt động ở hệ tiêu hóa cũng còn rất yếu nên điều việc chọn lựa những thực phẩm dễ tiêu lại giàu năng lượng sẽ giúp mẹ phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Lựa chọn chuối, bơ, xoài, vú sữa… trong các bữa ăn nhẹ hằng ngày cũng hỗ trợ vết thương do sinh mổ nhanh lành, có thể đi lại bình thường, hạn chế mệt mỏi và hoạt động nhanh nhẹn hơn.

Nhóm trái cây giàu vitamin C

Mẹ sinh mổ bổ sung kịp thời các loại trái cây chứa nhiều vitamin C không chỉ giúp tăng tốc quá trình phục hồi vết thương mà còn chống lại sự nhiễm trùng và tăng sức đề kháng. Ngoài ra, trong nhóm các loại trái cây này còn giàu canxi – một dưỡng chất quan trọng trong việc hình thành hệ xương và răng của trẻ. Mẹ ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C tốt cho mẹ, lợi cho con.

Thêm một lý do nữa để các chị em dành ưu ái cho nhóm hoa quả này đó là trái cây giàu vitamin C giúp tổng hợp collagen, làm săn chắc vùng cơ bụng thường bị chảy sệ sau sinh mổ đồng thời cũng tham gia đa dạng hóa các nguyên bào sợi cũng như kiểm soát tình trạng viêm nhiễm của mẹ cùng với vitamin B, A, K.

Có thể kể đến một số loại hoa quả nhiệt đới có chứa nhiều vitamin C cần cho mẹ đó là: cam, quýt, bưởi, xoài, dưa hấu, đu đủ, dâu tây, cà chua, việt quất, lựu…

Trái cây chứa nhiều vitamin C (Ảnh: istockphoto)

Mổ đẻ xong nên ăn hoa quả có nhiều chất sắt

Mẹ vẫn biết rằng sau sinh cơ thể cần được bổ sung kịp thời chất sắt, tái tạo lượng máu đã bị mất đi trong quá trình sinh nở. Sắt không chỉ có nhiều trong thực phẩm như thịt, cá, trứng mà còn có mặt trong rất nhiều loại hoa quả phổ biến như sung, táo tàu, nho khô, dâu tây…

Khi thưởng thức các loại trái cây này, mẹ đã bổ sung một lượng sắt cần thiết giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch cho cơ thể, bổ sung cho cả bé qua đường sữa, đồng thời ngăn ngừa tình trạng táo bón cho mẹ sau sinh.

Trái cây giúp mẹ nhiều sữa

Một trong những mong mỏi của các mẹ sau sinh đó là có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng không phải mẹ nào cũng có nguồn sữa dồi dào để phục vụ con yêu. Mẹ đẻ mổ xong nên ăn hoa quả gì để giúp mẹ nhiều sữa cho bé yêu? Xin bật mí một số loại trái cây giúp kích thích tạo sữa, rất cần có mặt trong thực đơn dinh dưỡng sau sinh của các mẹ đó là: đu đủ, chuối tiêu, na, sung, vú sữa…

Mẹ có thể quan tâm:

Mẹ đẻ mổ kiêng những gì để tránh nhiễm trùng vết thương, sớm hồi phục?

8 loại trái cây tốt cho mẹ sau sinh mổ

Đối với một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, thật dễ dàng để tìm được các loại trái cây phổ biến rất tốt cho mẹ sau sinh.

Chuối tiêu

Chuối tiêu là một loại hoa quả bình dân nhưng lại được xem là loại quả tốt nhất cho các chị em sau sinh mổ, được các bác sĩ sản khoa khuyên dùng.

Trong 1 quả chuối tiêu chứa một lượng lớn chất sắt, thành phần sản sinh các tế bào hồng cầu rất tốt cho việc tái tạo máu của cơ thể mẹ và bổ sung cho cả em bé qua đường bú. Ngoài ra với các thành phần như canxi, kali, xenlulozo, chuối chính là một loại thực phẩm lành tính, góp phần bảo vệ xương và cải thiện sức khỏe rất tốt cho các chị em.

Đu đủ xanh/đu đủ chín

Đu đủ là loại quả giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất khoáng, chất xơ hơn hẳn các loại hoa quả khác. Không những thế trong đu đủ còn có nhiều protein, chất béo, các vitamin A, B, C,D,E nên ăn đu đủ rất tốt cho sức khỏe của mẹ sau sinh.

Quả đu đủ có chứa 2 loại enzym papain và chymopapain giúp tiêu hóa protein rất hiệu quả, giảm tình trạng viêm nhiễm và làm lành nhanh vết thương sinh mổ.

Mổ đẻ xong nên ăn hoa quả gì? Hãy ăn nhãn mẹ ơi!

Nhãn là 1 loại quả nhiệt đới, không được khuyến khích trong thời kỳ mang thai nhưng lại rất tốt cho mẹ sau sinh, đặc biệt là mẹ sinh mổ mất sức nhiều.

Với vị thanh ngọt, thơm mát, nhãn có tính ôn nhiệt, có chức năng bổ ích tâm tỳ, dưỡng cơ ích khí, dưỡng huyết an thần nên sản phụ vừa sinh rất nên ăn nhãn. Trong mỗi trái nhãn còn có các loại khoáng chất, vitamin A, C, Kali, photpho, magie, sắt có lợi cho sức khỏe.

Vào mùa nhãn, mẹ có thể ăn trực tiếp nhãn tươi hoặc dùng long nhãn cùng nước sôi để nguội vì nhãn sẽ cung cấp nhiều năng lượng cho mẹ, chống suy nhược cơ thể nếu mẹ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, đau nhức sau sinh.

Táo xanh/táo đỏ

Ngoài công dụng tốt cho vóc dáng mẹ sau sinh mổ, táo còn chứa elastin có khả năng làm sáng da, đẩy lùi vết nám, sạm cùng các dấu hiệu lão hóa khác trên da.

Nếu ăn đều đặn mỗi ngày 1 trái táo, cơ thể mẹ đã được bổ sung chất xơ, lượng lớn vitamin A, E, C cần thiết cũng như canxi cùng các chất chống oxy hóa để tăng cường sức đề kháng, bổ sung dưỡng chất, có công dụng trong việc điều tiết dạ dày, ngăn ngừa tiêu chảy và cả tình trạng cao huyết áp.

Đẻ mổ xong ăn được hoa quả gì – vú sữa

Vú sữa là một loại trái cây cực lành tính cho mẹ sau sinh kể cả mẹ sinh mổ. Nó chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B3, C, nhất là glucid, calcium, sắt, chất xơ, protein và lipid. Vì vậy, nếu mẹ sinh con vào đúng mùa vú sữa thì nên lựa chọn loại trái cây này để tăng cường vitamin cho cơ thể và tăng lượng sữa mẹ.

Bưởi, cam, quýt

Mặc dù không nên ăn bưởi, cam, quýt quá sớm ngay sau khi sinh mổ nhưng bổ sung dần dần loại hoa quả này một cách thích hợp trong thời gian nuôi con, mẹ đã có thêm một nguồn cung cấp năng lượng khá dồi dào.

Quả cam có hàm lượng vitamin C dồi dào (Ảnh: istockphoto)

Với hàm lượng lớn vitamin C, các loại quả này sẽ giúp cải thiện độ đàn hồi của thành mạch máu và ngăn ngừa hiện tượng chảy máu ở các mẹ mới sinh.

Ngoài ra, ăn trực tiếp hoặc uống nước ép bưởi, cam, quýt mỗi ngày cũng giúp hệ tiêu hóa của mẹ hoạt động tốt hơn. Các chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng, lượng chất xơ dồi dào kích thích tiết sữa mẹ.

Mổ đẻ xong hãy ăn quả na

Rất nhiều chị em thường thích ăn na vì vị ngọt thơm của loại trái cây này. Sau sinh, các mẹ vẫn nên duy trì ăn na vì nguồn kali, chất xơ, carbonhydrate, vitamin C có trong loại quả này cũng rất có lợi cho sức khỏe của sản phụ.

Mẹ có thể ăn na ngay sau khi sinh để chống táo bón do na chứa nhiều chất xơ, giảm thiểu nồng độ cholesterol trong máu, ổn định hệ tim mạch, bảo vệ niêm mạc ruột, tốt cho não bộ và còn góp phần điều trị bệnh trầm cảm sau sinh cực kỳ hiệu quả.

Việc cho con bú ăn bơ được không là tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nếu xét về giá trị dinh dưỡng xếp đầu bảng trong các loại hoa quả thì quả bơ xứng đáng ở vị trí nữ hoàng. Các acid béo omega 3- 6- 9 dồi dào trong quả bơ không chỉ có tác dụng chống oxy hóa rất tốt mà còn kích thích quá trình sản xuất sữa mẹ.

Hàm lượng kali trong quả bơ giúp cân bằng nước, điện giải, cung cấp acid amin cần thiết cho sự phát triển tế bào của cả mẹ và bé.

Quả sung là lựa chọn tuyệt vời cho mẹ sinh mổ

Sung là loại quả giàu chất xơ giúp mẹ phòng tránh và hạn chế táo bón. Ngoài ra, lượng protein và carbohdrate trong quả này cung cấp cho mẹ nguồn năng lượng dồi dào, đồng thời giúp mẹ nhanh hồi phục vết mổ sau sinh.

Mẹ sinh mổ nên ăn sung từ 1 – 2 bữa mỗi tuần và có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau để thay đổi như sung hầm, kho thịt cá.

Mặc dù có vị hơi chát nhưng quả sung mang đến nhiều công dụng giúp thông huyết, lợi tiểu… Nếu ăn quả sung và lá sung sau sinh mổ sẽ giúp tăng lượng sữa cho mẹ sinh con. Tuy nhiên cũng có 1 lưu ý là quả này rất giàu chất xơ nên mẹ cũng không nên ăn quá nhiều.

Lưu ý mẹ cần nhớ khi ăn trái cây sau sinh mổ

Ngoài 10 loại quả có lợi kể trên, mẹ cũng có thể đa dạng thêm thực đơn trái cây của mình bằng các loại quả khác như thanh long, hồng xiêm, nho… Tuy nhiên, dù chọn loại quả nào thì mẹ cũng cần nhớ một số lưu ý nhỏ khi ăn trái cây:

 • Lựa chọn các loại trái cây đúng mùa, có nguồn gốc, xuất xứ uy tín, rõ ràng.
 • Dù là loại quả có vỏ hay không mẹ cũng nên ngâm muối, rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn để đảm bảo an toàn.
 • Mẹ chỉ nên ăn 1, 2 loại quả cùng nhau với lượng ăn vừa đủ chứ không nên ăn quá nhiều trái cây cùng lúc.
 • Sau sinh, hệ tiêu hóa còn yếu, nên mẹ đừng ăn hoa quả để lạnh vì có thể làm mẹ đau bụng, tiêu chảy.
 • Hoa quả mặc dù rất tốt cho mẹ sinh mổ nhưng không thể thay thế các loại rau xanh. Vì vậy mẹ nên cân bằng giữa 2 loại thực phẩm này.
 • Thời điểm để các mẹ ăn hoa quả giúp cơ thể hấp thu được hết vitamin và khoáng chất là giữa buổi sáng và bữa trưa hoặc sau khi ngủ dậy vào buổi chiều. Ăn nhiều hoa quả vào buổi tối sẽ gây hại cho thận và dạ dày. Không nên ăn trái cây lúc đói, nhất là hoa quả có vị chua vì có thể ảnh hưởng đến sự điều tiết và co bóp của dạ dày. 
 • Trong thời gian ở cữ, chỉ nên dùng hoa quả có vị ngọt, tính mát, mềm, dễ tiêu hóa để phòng tránh các bệnh đường ruột; không nên ăn các loại trái cây có tính nóng như đào, mít, sầu riêng, hoa quả chứa nhiều đường như nhãn, vải, hoa quả có vị chua chứa nhiều axit như me, khế chua, cóc… không tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe mẹ.

Với những gợi ý trên đây, chắc hẳn các mẹ không còn phải băn khoăn mổ đẻ xong nên ăn hóa quả gì nữa phải không? Hãy mách nhỏ để các mẹ khác cùng biết và thưởng thức hương vị thơm ngon từ các loại trái cây có lợi này.

Nguồn thông tin: Ăn gì lợi sữa sau sinh mổ? – VnExpress

Xem thêm

 • Ở cữ được ăn quả gì để tốt cho cả mẹ và bé?
 • Sau sinh ăn lê được không? Qủa lê có giúp lành vết thương?
 • 10 loại hoa quả vừa bổ dưỡng lại lợi sữa nhất dành cho mẹ mới sinh

Vào ngay Fanpage của theAsianparent Vietnam để cùng thảo luận và cập nhật thông tin cùng các cha mẹ khác!

The post Điểm danh những loại trái cây thích hợp cho mẹ sinh mổ appeared first on theAsianparent – Kim chỉ nam cho bà bầu và cha mẹ chăm sóc nuôi dạy con.

[ad_2]
vn.theasianparent.com

Truyện: Truyện cổ Grimm: Đồ bỏ xó (Nghe Đọc Truyện Cổ Tích Việt Nam)

Đồ bỏ xó

 

 

 

Ngày xửa ngày xưa có một người xay bột nghèo nhưng lại có một cô con gái xinh đẹp. Có lần do tình cờ mà bác được nói chuyện với nhà vua. Để được nhà vua lưu ý, bác tâu:

– Tâu bệ hạ, tôi có một đứa con gái kéo được rơm thành vàng.

Vua bảo bác thợ xay bột:

– Đó là một nghề hiếm người làm được, nghề ấy trẫm rất quý. Nhưng lời ngươi nói thì quả con ngươi khéo lắm, mai ngươi dẫn nó vào cung, ta muốn thử tài nó.

Khi cô gái đến, nhà vua chỉ cô vào một cái buồng chất đầy rơm, cho đem guồng và ống lõi lại, bảo:

– Giờ ngươi làm đi, từ đêm cho tới sáng mai mà ngươi không kéo được hết chỗ rơm này thành vàng thì ngươi phải tội chết chém.

Rồi chính tay nhà vua đóng cửa buồng, để cô gái một mình ở trong đó.

Cô con gái bác thợ xay thật là tội nghiệp, cô ngồi bần thần cả người, không nghĩ ra được kế nào để thoát chết. Cô đâu biết cách kéo rơm thành vàng. Sự lo sợ ngày càng tăng, cuối cùng cô òa lên khóc.

Bỗng nhiên cửa từ từ mở ra, một người bé nhỏ bước vào và nói:

– Chào cô con gái bác xay bột, tại sao cô lại khóc nức nở như thế?

Cô đáp:

– Trời ơi, cháu phải kéo rơm thành vàng, cái đó cháu đâu biết.

Người tí hon nói:

– Cô sẽ thưởng cho tôi cái gì nếu tôi kéo rơm thành vàng cho cô?

Cô gái đáp:

– Cháu xin biếu bác chiếc vòng đeo cổ của cháu.

Người tí hon nhận chiếc vòng đeo cổ, rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc guồng sợi và quay, tiếng guồng quay vo vo, chỉ quay có ba lần đã đầy ống. Người tí hon lắp ống khác vào, vo, vo, vo, guồng quay ba lần là ống thứ hai lại đầy. Cứ như vậy cho đến sáng. Tới sáng thì quay xong tất cả chỗ rơm, tất cả các ống đều đầy sợi vàng.

Mặt trời vừa ló đằng đông thì vua đã tới. Nhìn thấy vàng, nhà vua ngạc nhiên nhưng trong lòng mừng lắm, lòng tham lại nổi lên. Vua lệnh dẫn cô sang một căn buồng khác lớn hơn, rơm chất đến tận nóc và ra lệnh nếu cô muốn sống thì một đêm phải kéo hết chỗ rơm ấy thành vàng.

Cô gái chẳng biết làm thế nào lại đành ngồi khóc. Lần này cánh cửa lại từ từ mở ra, một người bé nhỏ xuất hiện và nói:

– Cô thưởng cho tôi cái gì nếu tôi kéo rơm thành vàng cho cô?

Cô gái đáp:

– Cháu xin biếu bác chiếc nhẫn đeo tay của cháu.

Người tí hon nhận chiếc nhẫn và bắt đầu quay guồng, tiếng guồng quay vo vo đều đều, hết đêm tới sáng thì kéo xong toàn bộ số rơm trong buồng thành những sợi chỉ vàng óng ánh.

Nhìn đống sợi vàng vua mừng rỡ cả người, nhưng lòng thèm vàng vẫn chưa chán. Vua cho dẫn cô gái con bác xay bột sang một căn buồng khác lớn hơn nữa, rơm chất đến tận nóc. Vua ra lệnh:

– Ngươi phải quay guồng nốt đêm nay. Nếu ngươi hoàn tất được ngươi sẽ là hoàng hậu của ta.

Vua nghĩ bụng, tuy đó chỉ là một cô gái con bác xay bột, nhưng mình tìm đâu ra một người vợ giàu có hơn nữa trên thế gian này.

Khi cô chỉ còn một mình trong buồng, lần thứ ba người tí hon lại đến và nói:

– Cô thưởng cho tôi cái gì nếu tôi lần này cũng kéo rơm thành sợi vàng cho cô?

Cô gái đáp:

– Cháu không còn gì để biếu bác cả.

Vậy cô có đồng ý hứa với tôi, nếu cô thành hoàng hậu thì cho tôi đứa con đầu lòng của cô nhé.

Cô gái con bác thợ xay bột nghĩ bụng, ai mà biết được chuyện đời sẽ đi đến đâu. Mà biết làm thế nào được, giờ đang bí. Cô hứa làm theo lời đòi hỏi của người tí hon. Một lần nữa, người tí hon lại quay rơm thành sợi vàng cho cô.

Sáng hôm sau vua đến thấy mọi việc hoàn tất như mình mong muốn nên làm lễ cưới với cô gái con bác xay bột. Thế là cô trở thành hoàng hậu.

Một năm sau hoàng hậu sinh được một đứa bé rất kháu và quên bẵng đi chuyện hứa với người tí hon. Đang lúc vui mừng như vậy thì bỗng nhiên người tí hon xuất hiện và nói:

– Bây giờ cô hãy đưa cho tôi cái cô đã hẹn trước kia.

Hoàng hậu hoảng hốt sợ hãi, xin người tí hon để bà đứa con, bà sẵn sàng đổi tất cả của cải châu báu trong vương quốc để lấy con.

Người tí hon đáp:

– Không được, tất cả của cải trên thế gian này đối với tôi không quý bằng chút động đậy của sự sống.

Không biết làm sao bây giờ, hoàng hậu òa lên khóc than thảm thiết, khóc than đến nỗi người tí hon phải động lòng thương và bảo:

– Thôi, tôi hẹn cho cô ba ngày, tới đó nếu cô biết được tên tôi thì cô được giữ con lại.

Thế là hoàng hậu trằn trọc suốt đêm cố nhớ lại những tên mình đã từng nghe thấy, và còn cho sứ giả đi khắp nơi trong nước dò hỏi xem còn những tên gì nữa trong dân gian.

Ngày hôm sau, người tí hon đến, hoàng hậu kể các tên mà bà biết: Kátspar (người giữ kho vàng cho vua), Mênxior (vua ánh sáng), Banxơ (Trời phù hộ)… bà lần lượt kể hết tên này đến tên khác, nghe xong mỗi tên người tí hon lại nói:

– Tên tôi không phải như vậy.

Hôm thứ hai, hoàng hậu cho người đi khắp vùng lân cận hỏi xem liệu còn có những tên gì khác nữa không. Rồi, bà kể cho người tí hon nghe những tên hiếm có và kỳ lạ.

– Phải chăng bác tên là: Ripenbit (gầy giơ xương sườn), Hatnêlvađơ (Bắp vế đùi cừu) hay là Snuyabai (chân cò hương).

Nhưng luôn luôn bị người tí hon đáp:

– Tên tôi không phải như vậy.

Ngày thứ ba sứ giả trở về kể:

– Thần không tìm ra một tên mới nào cả. Nhưng khi thần tới một ngọn núi cao phía góc rừng, nơi đây thanh vắng lắm, thì thần nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Trước nhà là một đống lửa đang bùng cháy, một người tí hon dáng nom đến nực cười nhảy nhót xung quanh đống lửa, mà lại nhảy lò cò một chân và hát rêu rao:

Hôm nay nướng bánh, ngày mai nấu bia,

Ngày mai đi đón con vua mang về

Đề huề sung sướng ai hay

Tên “Đồ bỏ xó” gặp may chuyến này.

Các bạn có biết hoàng hậu mừng biết bao khi nghe thấy cái tên ấy.

Chỉ một lát sau người tí hon bước vào và hỏi:

– Thế giờ hoàng hậu biết tên tôi là gì chưa?

Hoàng hậu giả vờ hỏi lại:

– Phải chăng tên bác là Gun (Táo bạo)?

– Không phải.

– Phải chăng tên bác là Hanxơ (Hùng cường)?

– Không phải.

– Chắc có lẽ tên bác là Rumpênstinxen (Đồ bỏ xó) phải không?

– Chỉ có quỷ nói ngươi mới biết, chỉ có quỷ nói ngươi mới biết.

 

Tức quá hắn la ầm lên, đứng dậm chân xuống đất, hắn dậm chân mạnh đến nỗi người hắn lún xuống đất sâu.

 

Cảm ơn các bạn đã đọc. Hãy theo dõi doctruyencotich.vn để đọc nhiều truyện hay hơn nữa bạn nhé!

 

 


#Truyendangian #Truyencotichvietnam #Truyencotichthegioi #Truyenkechobe

Truyện Hay Khuyến Mãi

[ad_2]

Các loại trái cây ngon, bổ, rẻ vừa lành tính lại đảm bảo dưỡng chất cho mẹ sau sinh

[ad_1]

Hoa quả rất có lợi cho phụ nữ trước, trong và sau khi sinh. Đây là nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào, góp phần bổ sung thêm dinh dưỡng cho mẹ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và nhất là sau khi sinh nở. Mẹ sau sinh nên biết mình có thể ăn được những loại hoa quả gì để không ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và bé.

The post Các loại trái cây ngon, bổ, rẻ vừa lành tính lại đảm bảo dưỡng chất cho mẹ sau sinh appeared first on theAsianparent – Kim chỉ nam cho bà bầu và cha mẹ chăm sóc nuôi dạy con.

[ad_2]
vn.theasianparent.com

Cách làm bánh bò thốt nốt thơm ngon chuẩn vị An Giang

Bánh bò thốt nốt

Cách làm bánh bò thốt nốt thơm ngon chuẩn vị An Giang

2652 lượt xem
 • Chuẩn bị

  20 phút

 • Chế biến

  30 phút

 • Độ khó

  Trung bình

Bánh bò thốt nốt được xem như một đặc sản của An Giang. Hãy cùng vào bếp thực hiện ngay món bánh ngon này bởi cách làm không quá khó nhưng thành phẩm lại cực kì thơm ngon.

Nguyên liệu làm Bánh bò thốt nốt Cho 4 người

Đường thốt nốt 200 gr Bột gạo 200 gr Bột năng 60 gr Men nở 8 gr Nước dừa tươi 350 ml Nước lọc 40 ml

Hình nguyên liệu

Nguyên liệu món ăn bánh bò thốt nốt

Dụng cụ thực hiện

Rây bột, tô lớn, nồi hấp, que đánh trứng, phới trộn, chén,….

Cách chế biến Bánh bò thốt nốt

 • Ủ men nở

  Cho 40ml nước lọc vào chén nhỏ. Cho 1 muỗng đường trắng và 8gr men nở vào, trộn đều thành hỗn hợp mịn. Ủ trong vòng 10 phút.

 • Làm bột bánh

  Cho 200gr bột gạo và 60gr bột năng vào tô, thêm một muỗng nhỏ muối, dùng que đánh trứng trộn đều hỗn hợp này lại với nhau. Sau đó, bạn rây bột cho mịn, không vón cục.

  Cho vào hỗn hợp bột đã rây men nở đã ủ chuẩn bị ở bước 1, rồi cho thêm 250 ml nước dừa tươi vào hỗn hợp bột. Dùng phới trộn đều cho tan đều với nhau, cho đến khi đạt độ lỏng như hình. Cuối cùng là ủ bột trong vòng 1 tiếng.

 • Nấu nước đường thốt nốt

  Cho 100ml nước dừa tươi vào nồi, cho thêm 200gr đường thốt nốt vào. Đảo đều tay cho đường tan hết tạo thành dung dịch nước đường có màu như hình.

 • Hoàn tất phần bột

  Bột sau khi ủ 1 tiếng đã lên men, bạn dùng phơi trộn lại một lần nữa cho đều, sau đó cho thêm nước đường thốt nốt đã nấu vào tô, thêm một muỗng canh dầu ăn. Trộn đều hỗn hợp sau đó tiếp tục ủ thêm 2 tiếng.

 • Hấp chín bánh

  Phết dầu ăn vào thành khuôn cho khỏi dính, lót thêm giấy nến dưới đáy khuôn để dễ lấy bánh ra. Cho hỗn hợp bột đã ủ ở trên vào khuôn.

  Chuẩn bị nồi nước hấp, cho bánh vào nồi, dùng một khăn vải đậy lại phía trên cho nước không nhỏ xuống phần bánh, bề mặt bánh sẽ đều và ngon hơn. Đậy nắp và hấp trong khoảng 20 phút.

  Mẹo:

  • Chỉ nên đổ bột bánh vào khoảng nửa khuôn, vì bánh sẽ còn nở ra cao hơn. Bạn cho bột bánh quá nhiều bánh sẽ trào hết ra nồi. Bánh sẽ không đẹp và ngon.
 • Thành phẩm

  Bánh bò thốt nốt sau khi làm sẽ có màu vàng ươm đẹp mắt, bánh xốp nhẹ, không quá khô hoặc bị bứ bột.

  Bạn có thể dùng bánh với nước cốt dừa nấu lên, thêm chút mè rang. Từng chiếc bánh nhỏ xinh, ngọt thơm với hương vị của thốt nốt và chút béo ngậy của cơm dừa, thêm chút bùi bùi của mè rang hòa quyện tạo nên sự tuyệt vời mà không món bánh nào khác có được

Thảo luận về Cách làm bánh bò thốt nốt thơm ngon chuẩn vị An Giang

Source by [Điện Máy Xanh]

Bỏ Túi 9 Điểm Du Lịch Biển Dịp Tết Nguyên Đán Lý Tưởng Nhất

Gợi Ý 9 Địa Điểm Du Lịch Biển Dịp Tết Nguyên Đán Lý Tưởng, Hi Vọng Bài Viết Giúp Bạn Tìm Được Một Điểm Đến Thú Vị Trong Ngày Đầu Năm.

Mục lục bài viết

  Mục lục bài viết

  • Du Lịch Biển Nha Trang Dịp Tết 
  • Du Lịch Quy Nhơn Dịp Tết 
  • Nghĩ Dưỡng Biển Mũi Né Dịp Tết 
  • Du Lịch Biển Đảo Bình Hưng Dịp Tết 
  • Du Lịch Biển Côn Đảo Dịp Tết 
  • Du Lịch Biển Đảo Lý Sơn Dịp Tết 
  • Du Lịch Biển Phú Quốc Dịp Tết 
  • Du Lịch Đảo Nam Du Dịp Tết 
  • Đảo Cù Lao Chàm 

  Ngày bắt đầu:

  Số ngày:

  Tổng chi phí:

  Tóm tắt lịch trình:

   Vé máy bay
   Khách sạn
   Vé tham quan

   Tết nguyên đán là kỳ nghỉ dài và quan trọng nhất trong năm, kỳ nghỉ để mọi người tận hưởng giây phút thư giãn cùng gia đình, bạn bè, người thân, cung nhau chia sẻ câu chuyện năm cũ và chào đón năm mới. Bên cạnh những điểm du lịch trong nước lý tưởng dịp tết nguyên đán, thì còn gì thú vị hơn khi cùng nhau nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động vui nhộn bên những bãi biển xinh đẹp và ấm áp. Cùng tham khảo các điểm du lịch biển dịp tết Nguyên Đán lý tưởng, để lựa chọn cho mình những bải biển đẹp, phù hợp để tận hưởng trọn kỳ nghỉ tết, bắt đầu một năm mới đầy năng lượng và phấn khởi.
   Với 28 tình thành giáp biển, Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với đường bờ biển tuyệt đẹp. Tết này nếu bạn muốn tận hưởng không khí biển đảo của nước ta thì hãy lưu ngay danh sách điểm du lịch biển lý tưởng ngày dưới đây nhé. 

   Du Lịch Biển Nha Trang Dịp Tết 

   Nha Trang luôn là điểm du lịch biển được nhiều du khách yêu thích bất kể mùa nào trong năm, nhờ có nhiều bãi biển đẹp, và thời tiết ấm áp vào mùa xuân, du lịch biển Nha Trang lúc này rất thú vị. Vào dịp tết, thời tiết Nha Trang vô cùng ấm áp, thích hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời, tắm biển. Đặc biệt, bãi biển Nha Trang có bãi cát trắng mịn, nước trong xanh như ngọc bích. Ngoài ra, du lịch đến Nha Trang bạn có cơ hội thưởng thức hải sản, khám phá các hòn đảo nổi tiếng như Hòn Tằm, Hòn Tre,… và trải nghiệm du lịch nghĩ dưỡng đa dạng từ bình dinh đến cao cấp.

   Du Lịch Quy Nhơn Dịp Tết 

   Quy Nhơn Là một trong những thành phố biển đẹp nhất Nam Trung Bộ với nhiều bãi tắm lý tưởng như Cát Tiến, Nhơn Hội, Hải Giang. Du khách đến đây vào dịp tết nguyên đán có thể hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, biển cả bao la với những cồn cát, hải đảo ngập tràn gió lộng, xen vào những bãi biển lấp lánh cát vàng. Du lịch biển Quy Nhơn dịp tết rất đông du khách tắm biển, tuy hơi ồn ào nhưng sẽ mang lại cho bạn một kỳ nghỉ nhẹ nhàng và lãng mạn, bởi các bãi biển nơi đây mang một vẻ đẹp bình yên khó tả. Nằm trải dài hình cánh cung, núi non hùng vĩ ôm lấy bờ biển cát vàng óng anh, một bên là biển rộng rì rào, một bên là những cung đường lãng mạn lộng gió.

   Nghĩ Dưỡng Biển Mũi Né Dịp Tết 

   Được mệnh danh là thủ đô resort của Việt Nam, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 14km về phía Đông Bắc, Mũi Né là điểm du lịch sinh thái biển đẹp và thơ mộng nhất tại Bình Thuận. Du lịch đến Mũi Né sẽ không làm bạn thất vọng về du lịch ngày Tết cũng như bãi biển trải dài, cát trắng xinh đẹp. Không dừng lại ở đó, check in tại Đồi Cát Bay, Bàu Trắng hay Hầm Rươu Vang là trải nghiệm hấp dẫn khi đến Mũi Né. Những bãi biền trải dài đầy nắng, là nơi lý tưởng để bạn ngâm mình dưới làn nước ấm áp hoặc phơi mình trên cát. Ngoài ra, Mũi Né hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên và những hoạt động thể thao hiện đại.

   Du Lịch Biển Đảo Bình Hưng Dịp Tết 

   Bình Hưng là một huyện đảo nhỏ trong hơn 4000 hòn đảo của Việt Nam. Bình Hưng còn được dân địa phương gọi với cái tên quen thuộc là Hòn Chút, Hòn Tí. Bình Hưng đảo – Bán đảo hoang sơ, thiên đường cho những tâm hồn oi bức. Lặn san hô, thưởng thức tôm hùm cùng vô vàn trải nghiệm miền biển khơi. Đến với Bình Hưng đảo, một bán đảo hoang sơ với làn biển xanh mướt như một món quà mà hải thần tặng riêng cho ai yêu mến Cam Ranh – Khánh Hoà. Biển xanh – sạch – đẹp, “Rác“ là thứ hầu như không thể tìm thấy ở Bình Hưng đảo vì cư dân biển ở đây vô cùng giữ gìn nét đẹp biển cả.

   Du Lịch Biển Côn Đảo Dịp Tết 

   Côn Đảo – nơi từng là “địa ngục trần gian” sao có thể lột xác thành một “hòn đảo thiên đường” như thế! Ở Côn Đảo có 2 mùa là mùa mưa ( từ tháng 5 đến hết tháng 11) và mùa khô (từ tháng 12 cho đến tháng 4 năm sau). Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng thú vị nhất để tham quan Côn Đảo là dịp tết và sau tết. Thời gian này là mùa sinh sản của rùa biển, bạn có thể trải nghiệm cảm giác thả rùa con về với đại dương. Mặc dù có thể có những cơn mưa gián đoạn, nhưng khi mưa tạnh, trời nắng, biển sẽ rất trong xanh, nhìn thấy đáy với những rặng san hô tuyệt đẹp. Tuy nhiên, Côn Đảo dịp tết thường vắng khách du lịch, nếu bạn muốn kỳ nghỉ yên tĩnh để khám phá thiên nhiên hoang dã thi Côn Đảo là lựa chọn hàng đầu. Tại Côn Đảo bạn có thể trải nghiệm: lặn biển ngắm san hô, thử thách câu cá mập, khám phá rừng nguyên sinh với nhiều loại động vật hiếm.

   Du Lịch Biển Đảo Lý Sơn Dịp Tết 

   Lý Sơn – biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đảo Lý Sơn được nhiều người biết đến như một thiên đường giữa đại dương bao la. Ai đến Lý Sơn rồi cũng đều mê mẩn, đều giữ cho mình những hoài niệm chẳng thể nào quên. Dù có diện tích khá nhỏ nhưng Lý Sơn lại sở hữu những bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, được bao bọc bởi những vách đá nham thạch kỳ vĩ. Du lịch đến đảo Lý Sơn trong dịp Tết, du khách sẽ được hòa mình trong nước biển trong xanh, bắt trọn những khoảnh khắc bình minh trên biển hay cắm trại qua đêm. Ngoài ra, du lịch đảo Lý Sơn dịp tết du khách có thể tham gia các hoạt động du lịch văn hóa, lịch sử và trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân địa phương tại đảo.

   Du Lịch Biển Phú Quốc Dịp Tết 

   Thời gian phù hợp nhất để đi Phú Quốc là từ tháng 10 – tháng 2 năm sau. Đây là thời điểm mà Phú Quốc đẹp nhất, ít mưa, khí hậu dễ chịu. Ngoài việc sở hữu cảnh quan biển đảo, Phú Quốc còn thu hút du khách những trải nghiệm thú vị từ các khu vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới: Safari, đảo Hòn Thơm hay tham gia Câu mực đêm, nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, vườn Sim… Và một trải nghiệm không nên bỏ lở là ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ở Phú Quốc đúng là cực phẩm với đa dạng màu sắc từ vàng rồi cam, tím hồng. Các bạn đi Phú Quốc vào mùa khô từ cuối tháng 11 trở đi, đặc biệt khoảng tháng giêng, tháng hai khi đúng giữa mùa khô thì biển và hoàng hôn Phú Quốc rất đẹp.

   Du Lịch Đảo Nam Du Dịp Tết 

   Đảo lớn Nam Du cũng như bao hòn đảo khác; những con đường loanh quanh ôm lấy hòn đảo, vài bãi biển nhỏ ngả nghiêng bóng dừa. Xung quanh Nam Du có vài hòn đảo nhỏ, nổi tiếng nhất chắc là hòn Mấu với hòn Dầu. Đi lòng vòng quanh đảo lớn một buổi sáng rồi chiều mua tour thuyền ra mấy đảo nhỏ. Bãi biển ở những đảo nhỏ này mới thực sự là thiên đường, cát trắng dưới làn nước xanh và nắng trong nhìn thấy tận đáy. Rải rác quanh bãi biển là vài chòi lán, nhà tạm lụp xụp của ngư dân. Những hình dung về một làng chài vừa thô mộc, vừa tươi đẹp có thể hiện hữu ở đây; những người phụ nữ ngồi dưới mái hiên, đan lưới, ngóng vọng về phía biển chờ chồng về, xa xa là dải cát trắng chạy dài, phủ xơ dừa, lá khô, đầy tiếng cười nói của khách du lịch”.

   Đảo Cù Lao Chàm 

   Có một Cù Lao Chàm những ngày đầu năm thật tuyệt vời. Những tia nắng muôn vàng màu sắc, vàng của nắng, xanh của biển của lá cây, trắng của mây, đỏ của hoa ngô đồng và muôn vàng màu sắc khác hòa lên bức tranh tuyệt đẹp. Không ồn ào, không náo nhiệt, Cù Lao Chàm cho du khách một cảm nhận nguyên sơ và yên bình. Đảo Ngọc của Hội An đẹp ngỡ ngàng trong từng thước phim. Đến Cù Lao không chỉ tận hưởng được bầu không khí tuyệt vời, view biển tuyệt đẹp, hải sản đầy ắp cùng với những người dân hiền hòa. Cù Lao Chàm luôn chào đón những ai biết tận hưởng và sống chan hòa cùng thiên nhiên.

   Ở trên là 9 điểm du lịch biển dịp tết nguyên d0a1n lý tưởng cho chuyến đi đầu năm, hi vọng qua những gợi ý ở trên sẽ giúp bạn chó một chuyến du xuân đầu năm thật ý nghĩa.

   Chia sẻ bởi:

   Quang Minh

   0 Nước

   0 Tỉnh thành

   2 Chia sẻ
   Thông tin du lịch

   Hủy

   < Nguồn Gody.vn
   Du Lịch
   MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
   Bamboo Airway
   [atcoupon type=”bambooairways”]
   BestPrice.vn
   [atcoupon type=”bestprice”]

   8 Địa Điểm Check-in Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Kon Tum

   Giới Thiệu 8 Điểm Check-in Không Thể bỏ Lỡ Khi Đến Kon Tum, Các Điểm Đến Hấp Dẫn Khi Du Lịch Đến Kon Tum. Mời Bạn Tham Khảo.

   Mục lục bài viết

    Mục lục bài viết

    • Nhà Thờ Gỗ 
    • Nhà Rông Kon Klor 
    • Cầu Treo Kon Klor 
    • Cafe Indochine 
    • Toà Giám Mục Kon Tum 
    • Chùa Minh Thành 
    • Thác Pa Sỹ 
    • Ngã 3 Đông Dương 

    Ngày bắt đầu:

    Số ngày:

    Tổng chi phí:

    Tóm tắt lịch trình:

     Vé máy bay
     Khách sạn
     Vé tham quan

     Kontum thuộc 1 trong 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng). Địa hình Kontum chủ yếu là đồi núi, phía Bắc giáo Lào và Campuchia, gồm 25 dân tộc cùng sinh sống. Bên cạnh đó, Kon Tum có nhiều quan cảnh tự nhiên như hồ Ya ly, rừng thông Măng Đen, khu bãi đá thiên nhiên Km 23, thác Đắk Nung, suối nước nóng Đắk Tô và nhiều khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên…
     Được mệnh danh như “nàng tiên say giấc giữa đại ngàn”, Kon Tum thu hút khách du lịch bởi đồi thông huyền bí, thác Pa Sỹ trong xanh màu ngọc bích và nhiều địa điểm hấp dẫn khác. Bên dưới đây là điểm check-in không thể bỏ lỡ khi đến Kon Tum, mời các bạn tham khảo. 

     Nhà Thờ Gỗ 

     Nhà thờ gỗ Kon Tum – Công trình độc đáo được kết hợp giữa kiến trúc Châu Âu và kiến trúc nhà sàn đặc trưng của Bana. Nhà thờ chánh toà Kon Tum, hay còn gọi là Nhà thờ Gỗ, nằm ngay trung tâm thành phố Kon tum. Có niên đại hơn 1 thế kỷ, hoàn thanh năm 1918, do người Pháp xây nên mang đậm phong cách Roman phối với kiểu nhà sàn người Bana đặc trưng Tây Nguyên. Toàn bộ nhà thờ được làm bằng gỗ cà chít, xung quanh là những bức tường được làm từ đất trộn rơm, kết hợp tone màu nâu trầm khó trộn lẫn.
     Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ, người nghệ nhân đạ tạo nhiều nét hoa văn trang trí với đường nét thanh mảnh nhưng rất mạnh mẽ, phóng khoáng mang đậm nét văn hoa của đồng bào Tây Nguyên. Bất kể mùa nào trong năm, bạn cũng có thể ghé qua đây để chụp hình check-in và chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo, cổ kính của nhà thờ gỗ. 

     Nhà Rông Kon Klor 

     Đây được coi là nhà rông lớn nhất Kon Tum và Tây Nguyên nói chung. Nhà rông này được xây dựng lại trên nền tảng nhà rông cũ tại phường Thắng Lợi sau sự cố bị cháy năm 2010. Là một ngôi nhà cộng đồng, trước đây dùng làm nơi tụ họp của dân làng trong các buôn làng trên Tây Nguyên nhưng hiện tại đã bỏ hoang. Rất gần vớ khách sạn Kon Klor.
     Được xây dựng theo kiểu truyền thống đậm nét văn hoá của người dân Tây Nguyên. Với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ, tre, nứa, được các nghệ nhân khéo léo trang trí hoa văn rất tỉ mỉ, công phu, đây được coi như là linh hồn của người dân Tây Nguyên.

     Cầu Treo Kon Klor 

     Cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Là chiếc cầu dây văng to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla. Cầu có chiều dài 292m, rộng 4,5m. Biểu tượng của Kon Tum và cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Từ Nhà rông Kon Klor, bạn có thể tản bộ qua cầu cũng được vì khoảng cách rất gần. Ngoài ra bạn có thể chạy qua cầu treo để vô mấy buôn làng, tham quan cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở đó.

     Cafe Indochine 

     Indochine là khu tổ hợp nhà hàng – cà phê – khách sạn, nổi tiếng thế giới và lọt vào top 5 công trình của năm do tạp chí kiến trúc Mỹ bình chọn và đề cử. Lấy cảm hứng từ chiếc nơm cá úp ngược, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã cho ra đời quán cafe đặc trưng, nổi tiếng và là top 5 công trình của năm 2014 do tập chí kiến trúc ArchDaily (Mỹ) bình chọn và đề cử.
     Đến quán cafe Indochine du khách như được hòa mình cùng thiên nhiên với dòng sông Đak Bla hiền hòa trước mặt và những rừng cây mờ sương. Khu nhà chính có hình chữ nhật và được bao quanh bằng một hồ nước nhân tạo xanh mát, giữa lòng hồ là những gốc cây cổ thụ được bố trí theo một khoảng cách nhất định, bên ngoài là hàng hoa sứ thẳng tắp tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên, thông thoáng. Mái của công trình được bỗ trợ bởi 15 cụm tre hình nón ngược.

     Toà Giám Mục Kon Tum 

     Tòa giám mục Kon Tum hay còn gọi với tên đầy đủ là Chủng viện thừa sai Kon Tum, được xây dựng vào năm 1935. Tòa Giám mục là sự kết hợp hài hoà giữa lối kiến trúc phương Tây với lối kiến trúc dân tộc bản địa truyền thống.
     Đây là điểm đến tiếp theo trong danh sách nếu bạn muốn có những bức hình đẹp. Tòa Giám Mục sẽ cho vào thăm quan vào chủ nhật hàng tuần, nếu bạn đi vào các ngày trong tuần, thì nên chỉ xin phép chụp ảnh ở ngoài được, nhưng mà bên ngoài thôi cũng rất đẹp, hai bên là hai hàng cây hoa đại, sâu đằng xa là một tòa nhà, nhìn phong cách hơi kiểu lâu đài ma cà rồng. Tòa giám mục nằm ngay trong thành phố, khá gần nhà rông Kon Klor, ngay gần đó là nhà thờ chính tòa Kontum, nên chúng mình cũng tiện đi được hết trong 1 buổi sáng.

     Chùa Minh Thành 

     Có lối kiến trúc Nhật Bản, chùa Minh Thành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng bên ngoài gần như đã hoàn thành, đi đến đây mất 5 phút xe máy, vào trong gửi xe rồi đi bộ. Chùa Minh Thành y hệt một ngôi chùa ở Nhật Bản, có 1 cái tháp nhiều tầng, và xung quanh lối kiến trúc cũng rất Nhật, điểm trừ là các tòa nhà quá gần nhau, tạo cảm giác choáng ngợp.

     Thác Pa Sỹ 

     Cách trung tâm Măng Đen khoảng 6km, Khu du lịch sinh thái, tổ hợp từ khu Vườn Tượng, thác Pa Sỹ, nhà Rông, hệ thống nhà chòi, nhà nghỉ trên cây. Nếu bạn đến thác Pa Sỹ vào một chiều muộn, cảm giác như đang lạc vào khu rừng thần tiên với không gian lành mạnh, bạn sẽ nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim ríu rít và tiếng thác đổ càng lúc càng rõ. Sau khi quá bộ tầm 500m, ngang qua rừng, xuống những bậc thang đá gập ghềnh, thác Pa Sỹ hiện ra thật nhẹ nhàng và yên bình. Ngoài ra khu vực xung quanh cũng đang trong quá trình khởi công để tạo thành một khu du lịch sinh thái hoàn chỉnh với quán ăn, chỗ ở, các điểm chụp hình…

     Ngã 3 Đông Dương 

     Là điểm tiếp giáp ranh giới 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, ngã 3 Đông Dương trờ thành điểm check-in thú vị mà bao bạn trẻ muốn chinh phục khi đặt chân đến Kon Tum. Bạn có thể đi vào cuối tháng 1 nếu muốn ngắm cảnh rừng cao su mùa lá rụng hoặc tháng 12 khi hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên đường. Đường lên tiếp điểm Đông Dương bây giờ dễ đi, đường tráng nhựa đẹp, chỉ cần chạy xe tà tà ngắm trời ngắm đất, lên gần tới đỉnh thì trên đấy đang xây dựng công trình.
     Ở trên là địa điểm check-in không thể bỏ lở khi đến Kon Tum, hi vọng bài viết sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn thú vị để check-in Kom Tum thương nhớ này nhé.

     Chia sẻ bởi:

     Diên Diên

     0 Nước

     0 Tỉnh thành

     10 Chia sẻ
     Thông tin du lịch

     Hủy

     < Nguồn Gody.vn
     Du Lịch
     MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
     Bamboo Airway
     [atcoupon type=”bambooairways”]
     BestPrice.vn
     [atcoupon type=”bestprice”]

     Một khu phức hợp xinh xẻo không nên bỏ lỡ khi ghé Đà Nẵng

     Wonderlust Đà Nẵng : 96 Trần Phú, Đà Nẵng
     Chi phí: 25-50k

     Mục lục bài viết

      Mục lục bài viết

       Ngày bắt đầu: 10/12/2020

       Số ngày: 1

       Tổng chi phí: 120đ

       Vé máy bay
       Khách sạn
       Vé tham quan

       Nếu đến Đà Nẵng nhưng lại không biết đi đâu, ăn gì thì có thể lựa chọn Wonderlust nha, đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng luôn nè. 
       IG; tyboohuechi
       Wonderlust là một khu phức hợp với 3 tầng cà phê là chủ yếu, kèm theo đó là những không gian được hợp tác bởi các brand có tiếng ở Đà Nẵng về đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ khá xinh xẻo.
       Ở đây sẽ có nhân viên order tại bàn nên vào bạn chỉ cần chọn cho mình chỗ ngồi thôi, và nhân viên thì sẽ túc trực mỗi tầng khi nào khách cần nha. 
       Mẹ và mình order Merry Rose và một Latte, đồ uống rất là ngon luôn í. Quán còn có bán cả dessert là bánh ngọt rất ngon, nên mình đã thêm 1 tiramisu và một bánh chanh dây bé bé như này nè. 
       Theo cá nhân mình thì latte hông được đậm đà lắm, còn Merry Rose rất là vừa miệng nha. 
       Và tất nhiên là có siêu siêu nhiều góc chụp ảnh sống ảo, nhìn sang chảnh vô cùng luôn. 
       Wonderlust nằm ngay trung tâm Đà Nẵng, sát bên Chợ Hàn nên rất là dễ tìm, với một khu phức hợp xịn xò như này thì mình nghĩ mọi người nên thêm vào một trong những lựa chọn khi ghé Đà Nẵng nha ^^. 

       +17

       Chia sẻ bởi:

       Ngô Huệ Chi

       0 Nước

       24 Tỉnh thành

       8 Chia sẻ
       Thông tin du lịch

       Hủy

       < Nguồn Gody.vn
       Du Lịch
       MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
       Bamboo Airway
       [atcoupon type=”bambooairways”]
       BestPrice.vn
       [atcoupon type=”bestprice”]

       Bỏ túi kinh nghiệm đến Kỳ Co thiên đường biển đảo 1 day !!!

       Với biển xanh cát trắng nắng vàng, biển Kỳ Co cũng được nhiều người ví như Maldives của Việt Nam và là điểm đến hấp dẫn cho những kỳ nghỉ dưỡng.
       Kỳ Co và những điểm checkin khá đẹp không nên bỏ lỡ
       Cùng theo dõi chi tiết bên dưới nhé không làm mn thất vọng đâu ạ !!!

       Mục lục bài viết

        Mục lục bài viết

         Ngày bắt đầu:

         Số ngày: 1

         Tổng chi phí:

         Vé máy bay
         Khách sạn
         Vé tham quan

         Thuộc xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn 25 km về phía đông bắc, Kỳ Co có một mặt giáp biển, 3 mặt là đồi núi. Ở đây luôn có dịch vụ cano hoặc ghe đưa khách từ Eo Gió ra Kỳ Co, trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước, ngắm cảnh núi non Nhơn Lý hùng vĩ. 

         Cổng vào Kỳ Co từ vị trí này sẽ phải mua vé vào cổng là 100k/ng 
         Mùa phù hợp nhất để đến thăm du lịch Kỳ Co Eo Gió là vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 8 là khoảng thời gian đẹp nhất cho mọi hoạt động du lịch và tham quan ngoài trời. Thời tiết  đang vào hạ, nắng nhẹ và không có những cơn mưa lất phất như mùa xuân. Đặc biệt thời gian này, biển Quy Nhơn rất trong xanh, mát mẻ, nên bạn dễ dàng cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển.

         Sau khi vào cổng thì đây là cảnh dọc đường chạy vào bãi đỗ xe, con đường khá đẹp 2 bên đường có cây, đồi cát, bên là biển xanh. Đừng quên dừng lại checkin một vài tấm ảnh kỷ niệm nhé.

         Gửi xe máy rồi ngồi đợi lên xe trung chuyển xuống dưới kỳ co nè, ngồi trên xe xuống con đường ngoằn nghèo bên núi bên biển gió riu riu thật là khó tả ý mn. 

         Hiện nay bãi tắm Kỳ Co đã đầu tư rất nhiều hạng mục trò chơi bãi biển đa dạng và phong phú đặc biệt là các trò chơi thể thao dưới biển.
         + Đi bộ dưới biển bằng mũ + chụp ảnh (Có hướng dẫn đi kèm): 1.000.000 VND/người/20 phút + Lặn san hô dưới biển bằng bình hơi + Chụp ảnh (Có hướng dẫn đi kèm): 700.000 VND/người/20 phút
         + Lặn bằng ống thở snokeling: 250.000 VND/người/20 phút 
         + Moto nước – Jestki: 400.000 VND/10 phút – 700.000 VND/20 phút
         + Phao kéo dù bay – dù đơn (1 người) – 500.000 VND/lần
         + Phao kéo dù bay – dù đôi (2 người) – 900.000 VND/lần 
         + Cano kéo phao chuối: 900.000 VND/10 phút
         + Cano kéo lướt ván: 900.000 VND/10 phút 
         + Thuyền Kayak: 300.000 VND/1 giờ

         cảnh biển trong kỳ co nhé, có rất nhiều chòi giống như hình bên dưới, và dãy cây dừa cũng khá đẹp mn có thể tạo dáng dưới gốc dừa nhé

         Nước ở đây khá trong xanh và cực kỳ mát mọi người có thể tắm nhé. 

         Trên đường ra Quy nhơn bạn sẽ đi ngang qua khu SAFARI PARK 
         vé vào cửa là 80k/ ng lớn, 60k/ em bé .Trong đây là khu vườn thú có rất nhiều loài động vật quý hiếm dc bảo tồn ở đây như: đà điểu châu phi, thiên nga,…

         đồng đội của mình 😀

         Bãi cát trắng dọc đường nữa nè, con đường ven biển khá đẹp nha mn ơi !!!!
         Trên đường đi nên không cần phải tìm nhé. 

         Đi dọc theo đoạn đường này khoảng 10km hướng ra quy nhơn mn sẽ lại gặp khu du lịch cửa biển ở đây thì rất ít người đến, vì chưa có khai thác du lịch nhiều như những điểm kia, nhưng cũng có một số góc ảnh khá đẹp view cầu nhơn hội nhé mn.  giá vé vào cổng 50k/ng

         +1

         Kế sát KDL cửa biển là cây cầu nhơn hội được mệnh danh là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đừng quên checkin ở đây nhé.

         Chúc mọi người có một kỳ nghỉ đáng nhớ ở quê mình nhé !!! <3 

         Chia sẻ bởi:

         Aki Huỳnh

         1 Nước

         38 Tỉnh thành

         26 Chia sẻ
         Thông tin du lịch

         Hủy

         < Nguồn Gody.vn
         Du Lịch
         MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
         Bamboo Airway
         [atcoupon type=”bambooairways”]
         BestPrice.vn
         [atcoupon type=”bestprice”]

         Bỏ túi kinh nghiệm phượt bằng xe máy từ Tp.HCM đi Hồ Cốc

         Nếu bạn yêu biển, yêu thích sự tĩnh lặng và trầm lắng thì Hồ Cốc chính là một địa điểm du lịch rất phù hợp dành cho bạn trong những ngày nghỉ cuối tuần. Đến với nơi đây bạn sẽ được hòa mình vào bức tranh thiên nhiên hoang sơ và đầy quyến rũ. Xem chi tiết bên dưới nhé =>

         Mục lục bài viết

          Mục lục bài viết

           Ngày bắt đầu:

           Số ngày: 1

           Tổng chi phí: 500đ

           Vé máy bay
           Khách sạn
           Vé tham quan

           Mình xuất phát từ Sài Gòn đi Hồ Cốc đi theo hướng phà Cát Lái sẽ gần hơn 30km so với đi theo hướng quốc lộ 1. Lưu ý là trước khi đi bạn nên đổ đầy bình xăng bởi trên đường đến Hồ Cốc có khá ít cây xăng, ngoài ra trên các tuyến đường đi Hồ Cốc cũng hay có chốt công an, bạn nên chú ý tốc độ an toàn và tuân thủ đúng luật giao thông để tránh bị phạt nhé!
           Phí vào hồ cốc: 50k/ng 

           +1

           Ảnh này mình chụp bằng máy ảnh và edit màu hơi lố hihi 

           Khu vực gần bãi biển Hồ Cốc có nhiều khách sạn, khu resort cao cấp cho tới những hotel bình dân có thể đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú của bạn. Các khách sạn hay nhà nghỉ ở Hồ Cốc đều rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Giá phòng hotel tại Hồ Cốc dao động trong khoảng từ 200k – 800k/phòng/đêm. Các khu resort cao cấp thì giá sẽ cao hơn, khoảng 1000k~ 10.000k/phòng/đêm( Hoang Chanh Tri Hotel, Tân Lộc 2, Hương Tú Motel, Tan Duy Hotel,…). Mách nhỏ kinh nghiệm du lịch Hồ Cốc tự túc dành cho bạn đó là bạn có thể lên các trang đặt phòng trực tuyến như: Booking, Agoda, Adayroi, Luxstay,… để tìm và đặt phòng theo nhu cầu của mình. Đặt phòng sớm trước ngày đến khoảng 1 tuần các bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn đấy nhé! 

           đợt này mình đi chưa có kinh nghiệm nhiều nên chỉ chụp có một vài góc ảnh chưa ưng ý lắm. 

           Ở đây thì cũng có bán thức ăn, đồ uống giá cũng không đắt lắm, nếu mn không có đem theo thì có thể ăn ở đây nhé, còn không thì mua mang đến ngồi dưới những tán cây thông cũng khá mát đó ạ.  Nếu lịch trình là 2 day thì các bạn có thể ghé suối nước nóng bình châu cách chỗ này khoảng 30phut thôi ạ. Ở đó thì có thể tắm onsen, luộc trứng,… cũng khá vui đó ạ. 

           Chúc mọi người có chuyến đi vui nhé !

           Chia sẻ bởi:

           Aki Huỳnh

           1 Nước

           38 Tỉnh thành

           24 Chia sẻ
           Thông tin du lịch

           Hủy

           < Nguồn Gody.vn
           Du Lịch
           MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
           Bamboo Airway
           [atcoupon type=”bambooairways”]
           BestPrice.vn
           [atcoupon type=”bestprice”]

           “Bỏ Túi” Địa Điểm Săn & Ngắm Tuyết Ở Sapa Không Phải Ai Cũng Biết

           Chia Sẻ Địa Điểm Ngắm Tuyết Ở Sapa Mà Không Phải Ai củng Biết, Điểm Chụp Hình Đẹp Ở Sapa Và Những Lưu Ý Khi Du Lịch Sapa Mùa Tuyết Rơi.

           Mục lục bài viết

            Mục lục bài viết

            • Sapa Có Tuyết Vào Tháng Mấy? 
            • Các Điểm Ngắm Tuyết tại Sapa 
            • 1. Đỉnh Fansipan 
            • 2. Núi Hàm Rồng 
            • 3. Xã Bát Xát 
            • 4. Đèo Ô Quy Hồ 
            • Lưu Ý Khi Đi Săn Tuyết Ở Sapa 
            • Trang Phục Đi Săn Tuyết Ở Sapa 

            Ngày bắt đầu:

            Số ngày:

            Tổng chi phí:

            Vé máy bay
            Khách sạn
            Vé tham quan

            Thời điểm thích hợp nhất để du lịch Sapa là từ tháng 9 đến tháng 11 hoăc từ tháng 3 đến tháng 5. Thời điểm này thời tiết Sapa ổn định, ngày nắng khô, đêm lạnh. Nếu bạn thích xem người đồng bào dân tộc thiểu số cấy lúa và ngắm hoa thì đến Sapa từ tháng 4 – 5, nếu muốn ngắm mùa lúa chín vàng thì đến Sapa vào tháng 9-10.
            Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn đến Sapa từ tháng 12 đến tháng 2, lúc này thời tiết rất lạnh và xuất hiện tuyết rơi. Vậy nếu bạn muốn ngắm tuyết rơi ở Sapa thì đến đâu? cùng tham khảo nội dung bài viết này nhé. 

            Sapa Có Tuyết Vào Tháng Mấy? 

            Mùa đông tuyết rơi là đặc sản của Sapa, hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trong không khí quá thấp. Dù tuyết rơi sẽ gây khó khăn cho mùa màng của người nông dân nhưng đây lại là hiện tượng có 1-0-2 tại xứ nhiệt đới. Những năm gần đây Sapa liên tục ghi nhận các trận tuyết rơi xuất hiện, tuy có khá nhiều ý kiến khác nhau về việc Sapa có tuyết vào tháng mấy, nhưng tựu chung thời điểm sẽ không cố định chính xác.
            Tùy vào từng năm mà Sapa có tuyết rơi sớm hay muộn, tuy vậy thường Sapa có tuyết rơi vào tháng 12 đến tháng 1. Đây cũng thường được xem là lúc Sapa có khí hậu lạnh nhất trong năm. Đây là thời thường thấy thời tiết Sapa có khí hậu lạnh nhất trong năm. Lúc này sẽ có nhựng trận mưa tuyết rất lớn, thường thì kéo dài từ 1-2 ngày. 

            Các Điểm Ngắm Tuyết tại Sapa 

            Nếu bạn du lịch đến Sapa vào thời gian tháng 12-1 sẽ có cơ hội ngắm tuyết tại Sapa, với khung cảnh lung linh, mê hoặc đến ngỡ ngàng. Lúc này tại Sapa sẽ được bao phủ lớp tuyết trắng khắp các cung đường, mái nhà hay cả những cành cây khoác lên mình tấm áo mới lạ lẫm giữa mảnh đất nhiệt đới.

            1. Đỉnh Fansipan 

            Nếu là một người mê du lịch và yêu thích những trải nghiệm “có một không hai” trong đời thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua việc chinh phục đỉnh Fansipan – nơi được mệnh danh là “Nóc nhà của Đông Dương”. Nằm ở độ cao 3143m so với mặt nước biển, đỉnh Fansipan còn là địa điểm để săn mây tuyệt vời nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm. Nhờ cáp treo thì đứa sức sên như mình mới trèo lên tới đỉnh. Giá vé 2 chiều là 700.000đ/ người. Bạn sẽ không tiếc khi bỏ số tiền đó ra đâu, cáp rất chắc chắn và cảnh vật trên trời với độ cao hơn 3.000m đó thì quá tuyệt vời.
            Hàng năm khi nhiệt độ Sapa thấp thì khung cảnh băng tuyết xuất hiện từ rạng sáng với mật độ khá dày, cây cối bị băng tuyết bám trắng. Hiện tượng này xảy ra do không khí trên cao kết hợp với nhiệt độ thấp khiến hơi nước ở những đám mây kết dính lại với nhau tạo thành những bông tuyết nhỏ, không khí không thể lưu thông và kéo mây tiếp, dẫn đến hiện tượng tuyết rơi.

            2. Núi Hàm Rồng 

            Sỡ dĩ có tên gọi là Hàm Rồng vì đỉnh núi nơi đây có mỏm đá khổng lồ vươn cao lên trời xanh và có hình dáng tựa như đầu rồng đang hướng tới vờn mây. Tại núi Hàm Rồng bạn có thể ngắm tuyết, và có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thị trấn nơi này ngập trong làn sương khói, mây tuyết phủ kín. Tại núi Hàm Rồng bạn có thể nhìn rõ đỉnh Fansipan đang được tuyết phủ trắng đầy ấn tượng như núi Phú Sĩ độc đáo ở đất nước Nhật Bản. Ngoài ra, tại núi Hàm Rồng bạn được ngắm nhìn khu rừng thông tuyệt đẹp và lãng mạn, khi được tuyết phủ trắng nhìn không khác gì những khung cảnh nơi làng quê ở châu Âu hoa lệ.
            Đi qua các cổng trời và những khu vườn hoa xinh đẹp khoe sắc, du khách sẽ bắt gặp một con đường nhỏ hẹp phía bên tay trái, đó là đường tới Sân Mây. Tại đây, du khách sẽ phải choáng ngợp trước một khung cảnh hùng vĩ đang dần hiện ra trước mắt, với những mây vờn giữa thung lũng xanh.  

            3. Xã Bát Xát 

            Theo nhiều kinh nghiệm du lịch Sapa chia sẻ, thì Xã Bát Xát là một trong những địa điểm săn tuyết đẹp và thường được nhiều du khách lựa chọn. Xã Bát Xát là nơi có tuyết rơi dày, nhiều và liên tục tạo thành một cánh đồng tuyết trắng xóa. Bông tuyết rơi trên từng mái nhà, tán cây tạo nên một mùa đông tuyệt đẹp và đầy lãng mạn.
            Trong các điểm ngắm tuyết rơi tại xã Bát Xát thì phải kể đến Y Tý, địa điểm ngắm tuyết đẹp nhất tại Sapa. Khi mùa đông đến, xã Bát Xát lại thu hút hàng loạt du khách ghé thăm bởi khung cảnh mây trắng bao quanh sườn núi, tất cả tạo nên khung cảnh bồng lai huyền ảo.

            4. Đèo Ô Quy Hồ 

            Nhiệt độ tại Sapa vào mùa đông nhiệt độ rất thấp, trời có mưa nhỏ và rét buốt. Nhiều du khách đã đổ lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ vì tại đây khá nhiều khu vực cây cối đang đóng băng tuyết với cảnh tượng đẹp mắt. Tại đèo Ô Quy Hồ khung cảnh băng tuyết phủ trắng từ trên cao và nhiều điểm check-in để có bộ ảnh tuyệt đẹp mùa đông. Tại đây, du khách mong muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp mà không phải nơi nào cũng có.

            Lưu Ý Khi Đi Săn Tuyết Ở Sapa 

            Thời điểm lý tưởng nhất để săn tuyết Sapa là vào cuối mùa đông, đầu xuân. Và không phải địa điểm nào ở Sapa cũng có tuyết. Thường thì tuyết sẽ rơi nhiều ở khu vực Fansipan, núi Hoàng Liên Sơn, thác Bạc và đèo Y Tý… có những năm tuyết rơi rất nhiều ở Đèo Ô Quy Hồ. Các địa điểm ngắm tuyết ở Sapa ở trên không quá xa trung tâm thị trấn Sapa, bạn có thể di chuyển dễ dàng bằng xe máy.
            – Để có một chuyến đi như mong đợi và được ngắm tuyết thì bạn phải xem dự báo thời tiết trên tivi, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại, hoặc theo dõi facebook để chắc chắn thời gian có tuyết và lên lịch cho chuyến đi của mình.
            – Thời điểm lý tưởng nhất để chụp hình với tuyết là vào buổi sáng khi mặt trời chưa lên cao, khi mà các bông tuyết chưa bị tan chảy.
            – Lưu ý quan trọng, các thiết bị chụp hình có thể bị ướt khi tuyết tan, nên bạn cần chuẩn bị các túi nylong va các dụng cụ bảo vệ cần thiết cho máy móc của mình.

            Trang Phục Đi Săn Tuyết Ở Sapa 

            Bên cạnh những lưu ý quan trọng khi săn tuyết ở Sapa, thì trang phục cần mang đi khi du lịch Sapa vào mùa đông cũng rất quan trọng. Nếu bạn chuẩn bị chuyến đi để ngắm tuyết thì cần phải lưu ý các vấn đề sau đây:
            – Áo khoác nên là loại chống mưa, có mũ trùm đầu.
            – Quần nên chọn loại trơn, không bám tuyết để mặc ngoài và quần len ấm mặc bên trong.
            – Giày đi tuyết cũng rất quan trọng, bạn nên chọn loại cổ cao, tránh trơn trượt và có thể chống thấm.
            – Ngoài ra bạn cũng nên mang theo miếng dán giữ nhiệt, dầu gió, thuốc cảm và các vật dụng giữ ấm cần thiết như khăn quàng, bao tay, tất…
            Ở trên là các điểm săn và ngắm tuyết ở Sapa, cũng như các lưu ý trong chuyến du lịch đến Sapa để ngắm tuyết. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn có một chuyến du lịch đầu năm ngắm tuyệt thật thuận lợi.

            Chia sẻ bởi:

            Nhi Chuong

            0 Nước

            0 Tỉnh thành

            4 Chia sẻ
            Thông tin du lịch

            Hủy

            < Nguồn Gody.vn
            Du Lịch
            MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
            Bamboo Airway
            [atcoupon type=”bambooairways”]
            BestPrice.vn
            [atcoupon type=”bestprice”]

            Bỏ Túi 19 Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Lý Tưởng Ở Trong Nước

            Chia Sẻ 19 Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Trong Nước Lý Tưởng Cho Các Cặp Gia Đình, Bạn Bè Và Người Thương, Hi Vọng Bài Viết Giúp Bạn Chọn Một Điểm Du Xuân Trong Ngày Đầu Năm Mới!

            Mục lục bài viết

             Mục lục bài viết

             • 1. Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Sài Gòn 
             • 1.1 Phố đi bộ Nguyễn Huệ 
             • 1. 2 Hội hoa xuân Tao Đàn 
             • 1.3 Phố Ông Đồ Quận 1 
             • 1.4 Cầu Ánh Sao 
             • 1.5 Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 
             • 1.6 Phố Tây Bùi Viện 
             • 1.7 Khu Du Lịch Suối Tiên 
             • 2. Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Hà Nội 
             • 2.1 Chợ Hoa Xuân Quận Hoàn Kiếm
             • 2.2 Hội Chợ Xuân Giảng Võ 
             • 2.3 Hội Chợ Eco Tết 
             • 2.4 Hội Chợ Xuân Hà Nội 
             • 2.5 Làng Hoa Tết Lâu Đời Ở Hà Nội 
             • 3. Các Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Trong Nước 
             • 3.1 Hoa Đỗ Mai – Vũng Tàu
             • 3.2 Làng Thanh Thiên – Huế 
             • 3.3 Hà Giang Dịp Tết Nguyên Đán 
             • 3.4 Du Lịch Sapa Dịp Tết Nguyên Đán 
             • 3.5 Đồng Cừu Yên Thành 
             • 3.6 Du Lịch Đà Nẵng Dịp Tết Nguyên Đán 
             • 3.7 Thành Phố Sương Mù Đà Lạt 

             Ngày bắt đầu:

             Số ngày:

             Tổng chi phí:

             Tóm tắt lịch trình:

              Vé máy bay
              Khách sạn
              Vé tham quan

              Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán, bài viết xin tổng hợp một số điểm du lịch Tết nguyên đán lý tưởng gửi đến các bạn.
              Tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của người Việt Nam. Đây cũng là dịp gia đình quây quần, đoàn tụ bên nhau sau những ngày làm việc vất vả. Với người Việt, Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm. Vậy nên, vào dịp tết mọi người hay tổ chức chuyến đi vui xuân cùng gia đình, bạn bè và người thân để lưu giử những hình ảnh đẹp, kỷ niệm họp mặt đầu năm mới. Dưới đây là điểm du lịch tết Nguyên Đán ở trong nước thích hợp cho các chuyến vui xuân cùng bạn bè, người thân và gia đình. 

              1. Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Sài Gòn 

              Trước hết là điểm du lịch Tết nguyên đán ở Sài Gòn cho những hộ gia đình sinh sống tại Sà Gòn. Dịp tết là để mọi người về quê thăm gia đình, bạn bè, người thân sau một năm làm việc, vậy nên Sài Gòn vào nhữn ngày tết sẽ vắng hơn ngày bình thường, nhờ vậy các điểm vui chơi nội thành Sài Gòn lại thu hút các hộ gia đình. Bên dưới đây là điểm du lịch tết nguyên đán ở Sài Gòn mời các bạn tham khảo.

              1.1 Phố đi bộ Nguyễn Huệ 

              Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
              Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm check in hầu hết người dân Sài Gòn yêu thích, đặc biệt trong dịp tết nguyên Đán Phố đi bộ Nguyễn Huệ được trang hoàng lộng lẫy trong sắc hoa. Đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp đầu năm, mọi người như hòa mình vào không gian nhộn nhịp, sôi động với các trò chơi đường phố và thưởng thức các thể loại âm nhạc khác nhau.
              Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề: “TP.Hồ Chí Minh – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”. Sự kiện này sẽ khai mạc lúc 19h ngày 9/02/2021 (28 Tết) và kéo dài đến 21h ngày 15/02/2021 (mùng 4 Tết). Trong suốt thời gian diễn ra, tp. HCM cũng sẽ tổ chức một số hoạt động thú vị như cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật và các buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

              1. 2 Hội hoa xuân Tao Đàn 

              Địa chỉ: Công viên Tao Đàn, Phường Bến Thành, Quận 1
              Hội hoa xuân thường được tổ chức thường niên tại công viên Tao Đàn, TPHCM. Lễ hội kéo dài bắt đầu từ 26 tháng chạp đến mùng 6 tết. Mọi năm, tại hội hoa xuân Tao Đàn có đến 4000 loại câykhác nhau được trưng bày, thu hút đông đảo khách tham quan và là điểm du xuân quen thuộc của người dân thành phố.
              Đặc biệt, hàng năm hội hoa xuân có rất nhiều kỳ hoa dị thảo ở các vùng miền nhiệt đới, ôn đới, bon sai độc đáo. Lễ hội hoa xuân ở Sài Gòn năm nào cũng có nét đẹp riêng, trở thành điểm du xuân yêu thích của người dân thành phố.

              1.3 Phố Ông Đồ Quận 1 

              Địa chỉ: Nhà văn hóa Thanh Niên, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
              So với mọi năm, Tết 2021 Tân Sửu vẫn giữ hai hình ảnh không thể thiếu mỗi dịp tết truyền thống là đường mai vàng và phố ông đồ dọc hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai.
              Đây là điểm thu hút nhiều người dân Sài Gòn đến chụp hình trong dịp đầu năm mới. Nằm giữa lòng Sài gòn hiện đại và xa hoa, phố ông Đồ với mực nghiên, câu đối và thư pháp vẫn giữ chút hương vị tết xưa. Ngoài ra, phố ông Đồ rất thích hợp chụp hình kỷ niệm, đặc biệt là thiếu nữ trong chiếc áo dài truyền thống. Đứng ở bất cứ góc nào trên phố này, bạn cũng có thể sở hữu những tấm hình đẹp. Bên cạnh đó, ở đây vào dịp tết nguyên đán diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian và múa lân sư rồng. Điểm nhấn năm nay chính là khu vực tiểu cảnh của 4 làng nghề truyền thống: làng Gốm, làng Mây, làng Hương và làng Lụa.

              1.4 Cầu Ánh Sao 

              Địa chỉ: Hồ Bán Nguyệt, Crescent Mall, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7
              Nằm bắt ngang qua Hồ Bán Nguyệt là cầu Ánh Sao, một dải sáng lung linh huyển ảo giữa lòng Sài Gòn. Đúng với cái tên gọi, Cầu Ánh Sao rực rỡ là khi về đêm, khi cầu lên đèn, trông không khác nào một dải ánh sáng, tựa như những dải thiên hà lấp lánh trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và huyền ảo.
              Thay vì đến các chỗ đông người, bạn có thể cùng người thân đến Cầu Ánh Sao để tận hưởng không khí yên ả dịp đầu năm, và thưởng thức những ánh đèn lung linh, huyền ảo. Dù hơi cách xa trung tâm Sài Gòn, nhưng đây vẫn là địa điểm thu hút giới trẻ vào dịp năm mới. Toàn bộ thân cầu Ánh Sao đều được lắp đèn Led tạo thành những ngôi sao lấp lánh trải dài xuyên suốt hai bên thành cầu trong rất đẹp.

              1.5 Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 

              Địa chỉ: Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11
              Nhân dịp đầu năm mới, công viên văn Hóa Đầm Sen không chỉ trình diễn bắn pháo hoa, mà còn tổ chức chương trình ca nhạc “Xuân hội ngộ” từ 21h20 – 23h40 tại sân khấu ngôi sao. Ngoài ra, du khách còn được vui chơi tại con đường Mây, thỏa sức vui chơi với những cụm mây, tung mây, tạo hình bằng mây, các cô gái có thể hóa thân thành tiên nữ khi chụp ảnh trong mây trước khi vào gặp “Ngọc Hoàng”.
              Bên cạnh vui chơi giải trí vừa kể trên, tại đây có nhà hàng, khách sạn và nhiều loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi dịp tết. Vậy nên, công viên văn Hóa Đầm Sen chính là nơi vui chơi giải trí hấp dẫn dành cho mọi du khách cả trong và ngoài nước vào dịp Tết.

              1.6 Phố Tây Bùi Viện 

              Địa chỉ: Đường Bùi Viện, Quận 1
              Có thể đây là một trong những con đường nhộn nhịp, tấp nập nhất nhì Sài Gòn. Hay là địa điểm tập trung nhiều khách du lịch “Tây ba lô”, cũng có thể đây là nơi “ăn chơi” dành riêng cho những bạn trẻ Sài Thành. Nếu như Hà Nội nổi tiếng với bia ở phố Tạ Hiện thì bia Bùi Viện được giới trẻ Sài Thành biết đến nhiều nhất. Nhưng trong dịp tết Nguyên Đán thì Bùi Viện là một nơi thích hợp để chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đời thường, bình dị phía sau vẻ hào nhoáng kia.
              Phố Tây Bùi Viện trong dịp tết nguyên đán sẽ có hàng nghìn người trong và ngoài nước nước chen chân trên phố đi bộ Bùi Viện. Tất cả mọi người cung chung vui chào đón năm mới, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí với các gian hàng ẩm thực, các trò chơi dân gian, các màn trình diễn đường phố…

              1.7 Khu Du Lịch Suối Tiên 

              Địa chỉ: 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9
              Khu du lịch suối tiên là một trong những điểm vui chơi giải trí lý tưởng trong dịp hè và cuối tuần. Tuy nhiên, vào dịp tết Nguyên Đán đây trở thành điểm đến hot nhất Sài Gòn, thu hút khách du lịch gần xa trong nước và ngoài nước. Với diện tích lên đến 150ha, rất nhiều công trình, khu vui chơi, tiểu cảnh giải trí được xây dựng đa dạng, bạn và gia đình sẽ có buổi khám phá vui vẻ.
              Tại suối Tiên, bạn chỉ mất 120.000/người lớn và 60.000/ trẻ em là có thể tham quan miễn phí các công trình hoành tráng như cổng Thiên Tiên Môn, Long Hoa Hội, tượng đài Thánh Gióng, tượng đài Trần Hưng Đạo, hồ Long Quy Ẩn Thủy, tượng đài Hai Bà Trưng… các văn hóa tâm linh như: quảng trường Phật Địa Mẫu, Thánh Tượng Quan Thế Âm Thiên Thủ Nhãn, quảng trường Kim Lân Sơn xuất thế, Phúc Cung Tam Phước, Bồ Đề Quang Minh Cảnh,…; các show diễu hành, show tứ linh hội tụ, sân khấu hóa Sơn Tinh Thủy Tinh, ca nhạc tổng hợp.

              2. Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Hà Nội 

              Không thua kém Sài Gòn, Hà Nội vào dịp tết Nguyên Đán cũng có nhiều địa điểm vui chơi, giải trí, điểm đến phục vụ người dân thủ độ trong dịp đầu năm mới. Tết nguyên Đán năm nay được nghỉ 7 ngày, chúng tôi xin gợi ý các bạn những điểm du lịch tết nguyên đán ở Hà Nội.

              2.1 Chợ Hoa Xuân Quận Hoàn Kiếm

              UBND Quận sẽ tổ chức Chợ Hoa gắn với Không gian Bích Họa Phùng Hưng cho mùa tết Tân Sửu 2021.
              Thời gian: Ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý (Từ ngày 27.01 đến 20h00 ngày 11.02)
              Địa điểm: Trên 5 tuyến phố, gồm: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư phố Hàng Giấy đến Hàng Lược): diện tích 30m2, Hàng Mã (đoạn từ Đồng Xuân đến Hàng Cót): tổng diện tích 80m2 và Phùng Hưng (đoạn trưng bày phố Bích họa – từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

              2.2 Hội Chợ Xuân Giảng Võ 

              Địa điểm: Cung Văn hóa Hữu Nghị 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
              Là một trong những sự kiện đạt hiệu quả cao về kinh tế – xã hội và giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2021 do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 02 tháng 02 đến ngày 8 tháng 02 năm 2021 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
              Hội chợ Xuân Giảng Võ là nơi nhất định phải ghé đến trong ngày đầu năm mới, nơi đây quy tụ hơn 400 gian hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng mua sắm cho dịp tết. Các mặt hàng được bày bán đa dạng từ sản vật địa phương miền Tây Bắc, Đông Bắc đến miền Trung miền Nam và các sản phẩm ngoại nhập chất lượng. Hội chợ Xuân luôn là nơi hội tụ nhiều sản phẩm chất lượng và đặc sản của các vùng miền trên cả nước, phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân Hà Nội cũng như du khách trong và ngoài nước tới Thủ đô.

              2.3 Hội Chợ Eco Tết 

              Địa chỉ: Chợ Ecosunday, khu thương mại Phố Trúc, KĐT Ecopark
              Hội chợ ECO TẾT với sự quy tụ của gần trăm gian hàng, với các mặt hàng phong phú, đầy đủ phục vụ cho việc mua sắm nhân dịp tết nguyên đán của quý khách hàng: Đặc sản các vùng miền, Hoa quả xuất nhập khẩu, Các mặt hàng nông sản sạch, Các gian hàng giỏ quà tết. Ngoài ra hội chợ còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc, các gian hàng ăn phong phú cùng khu vực vui chơi dành cho các em bé.
              Hàng hóa được bày bán ở hội Chợ Xuân Eco chủ yếu là đặc sản vùng miền, hàng nhập khẩu nước ngoài, các nông sản sạch công nghệ cao. Bên cạnh đó, không gian hội chợ được trang trí tiểu cảnh đẹp mắt cũng là điểm cộng của hội chợ. Thời gian: Từ 8h00 – 22h00, ngày 10/01/2021 và 11/01/2021. Riêng ngày 12/01/2021: Từ 8h00 – 17h00.

              2.4 Hội Chợ Xuân Hà Nội 

              Địa chỉ: KĐT Royal City từ 22/01/2021 đến 28/01/2021
              Địa chỉ: Tại KĐT Times City từ 31/01/2021 đến 07/02/2021
              Nhằm phát huy truyền thống và tuyên truyền những nét đẹp văn hóa của người Thủ Đô và giao lưu với các vùng miền trong cả nước, góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch, giao thương tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Hội chợ xuân Hà Nội năm nay quy mô từ 150 – 200 gian hàng hơn 4000 sản phẩm của hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Tham gia hội chợ lần này bao gồm ngành hàng: Thời trang, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, nông sản, đặc sản vùng miền,…
              Tại hội chợ Xuân năm nay, có nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín và có tiếng trên thị trường. Sản phẩm tham gia hội chợ năm nay là các sản phẩm cực kỳ đặc sắc và chất lượng. Hội chợ quy tụ các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại để phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

              2.5 Làng Hoa Tết Lâu Đời Ở Hà Nội 

              Từ đầu tháng Chạp hàng năm, nếu bạn muốn cảm nhận không khí tết sớm, hãy ghé thăm các làng nghề trồng hoa tết ở Hà Nội nhé. Nổi tiếng phải kể đến: Làng hoa Nhật Tân ( cách trung tâm chỉ 7km), Làng hoa Ngọc Hà, Quảng Bá, Liên Chung, Tứ Liên,…
              Tại các làng hoa tết, sắc màu là điều khiến du khách đến đây phải kinh ngạt. Trong từng làng hoa đều có các dịch vụ chụp ảnh, phụ kiện chụp ảnh bạn có thể thuê tại lối vào của làng hoa.

              3. Các Điểm Du Lịch Tết Nguyên Đán Ở Trong Nước 

              Bên cạnh các điểm du lịch tết nguyên Đán ở nội thành Hà Nội và Sài Gòn, thì trong nước còn nhiều điểm đến hấp dẫn đang chờ bạn trong dịp tết nguyên Đán. Mời các bạn tham khảo các điểm du lịch tết nguyên Đán ở trong nước dưới đây:

              3.1 Hoa Đỗ Mai – Vũng Tàu

              Mỗi năm, cứ đến tháng 1-2 là các con đường của Vũng Tàu lại ngập tràn sắc hồng của Hoa Đỗ Mai, từ những cung đường trên triền núi cho đến những cung đường ven biển.
              Hoa Đỗ Mai hay còn được gọi là Hồng Mai, Đào Đậu (vì quả giống quả đậu). Đây là một loại cây thuộc họ đậu. Mùa hoa thường rơi vào tháng 1-2, nở rộ gần hoặc ngay dịp Tết Nguyên đán nên có thể dùng trưng Tết thay cho hoa Mai hay Đào. Cứ đi dọc theo con đường biển hoặc là các cung đường trên Núi nhỏ/Núi lớn, chúng ta có thể ngắm được độ rực rỡ của Đỗ Mai. Ngoài ra, công viên dưới chân tượng Chúa Ki-tô Vua cũng trồng rất nhiều Đỗ Mai.
              Nói làm sao cho hết cái vẻ đẹp của nó, cứ mỗi lần xuân về là mỗi lần Đỗ Mai rực rỡ, chẳng hề kém cạnh bất kỳ loài hoa nào cả. Tuy nhiên, Đỗ Mai lại thu hút hơn bởi vì vẻ đẹp hoang dại của nó, tự do tự tại khoe sắc và toả hương.

              3.2 Làng Thanh Thiên – Huế 

              Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế được biết đến là một địa danh nổi tiếng làm hoa giấy thờ cúng và đã có tuổi đời hơn 300 năm. Xuất phát từ tín ngưỡng nhân gian xưa, hoa giấy được trang trọng tôn trí ở những nơi như: Trang Ông, Trang Bà, Am cảnh và Ông táo. Hàng năm thay thế một lần vào Tết nguyên Đán. Cứ như thế, hoa giấy Thanh Tiên từ bao đời nay đã trở thành một nét văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những chong hoa giấy được bày bán ở các chợ.

              3.3 Hà Giang Dịp Tết Nguyên Đán 

              Trong danh sách các điểm đến trong dịp tết nguyên Đán không thể thiếu Hà Giang, dù ngày thường hay dịp lễ, vùng đất này vẫn thu hút du khách bởi cảnh sắc mê hồn. Nhờ vẻ đẹp của tạo hóa đã mang lại một Hà Giang khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ và tình người ấm áp từ những bản làng đơn sơ. Đến với Hà Giang du khách có thể tham quan những địa điểm du lịch Hà Giang nổi bật như Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc… để chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của mùa xuân.
              Nếu có dịp đến Hà Giang trong ngày đầu năm mới, du khách như được chìm đắm trong thế giới sắc màu: từ xanh non tơ của chồi non, đỏ rực của hoa chuối rừng, trắng tinh khiết của hoa lê, hoa mận hay màu hồng phớt của hoa đào. Không còn cái rét cắt gia cắt thịt của tháng 11, 12, Hà Giang trong tiết trời se lạnh ngày đầu năm mới thích hợp cho một buổi dạo chơi ngắm hoa. Và tất cả những hoạt động giải trí ở đây tạo nên một không khí mùa xuân tưng bừng, phấn khởi.

              3.4 Du Lịch Sapa Dịp Tết Nguyên Đán 

              Vào những ngày lạnh cuối năm, Sapa trở thành điểm đến thu hút khách du lịch, đặc biệt là thu hút các bạn trẻ. Phố núi Sapa gây thương nhớ trong lòng du khách bởi các cung đường quanh co bên sườn đồi, vẻ đẹp của ruộng bậc thang xanh rờn và những biển mây bồng bềnh trên đỉnh Fansipan. Vậy nên, dịp đầu năm mới du lịch đến Sapa là trải nghiệm tuyệt vời, ngắm vẻ đẹp sắc màu từ thửa ruộng bậc thang cho đến cành đào khoe sắc.
              Ngoài ra, đến Sapa trong dịp tết nguyên Đán, du khách còn được trải nghiệm tham gia nhiều lễ hội đầy màu sắc được tổ chức tại Sun World Fansipan Lengend. Bên cạnh Fansipan, Sapa còn hấp dẫn du khách bởi núi Hàm Rồng, bản Cát Cát, đèo Ô Quy Hồ, cảnh đẹp hoang sơ, bình yên của rừng núi Tây Bắc.

              3.5 Đồng Cừu Yên Thành 

              Đồng cừu Yên Thành mình tìm hiểu trên mạng nằm ở xóm 11, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Nhưng khi mình đến xã Bảo Thành đi lòng vòng trông mòn mắt cũng không tìm được chỗ ý, hỏi người dân thì họ đều chỉ về một địa chỉ khác là trại cừu ở xã Sơn Thành. Khi đến nới thì mình có hơi hụt hẫng vì không phải là đồng cừu hoang như trời Tây trên ảnh mà là một cái trại cừu khá nhỏ, xung quanh có khuôn viên nhân tạo, bể bơi với mấy trò chơi linh tinh. Có vẻ là được xây dựng để mọi người đến thăm quan nhưng quy hoạch hời hợt nên khá lộn xộn. Vé thăm quan là 20k/người.
              Bỏ qua chuyện đó thì vẫn có đàn cừu xinh để check in này. Mấy bé cừu xinh dễ sợ mà đi đâu cùng hùa nhau theo đàn kêu bẹ hẹ. Mua gói bim bim ra lắc lắc chơi mà cả đàn nghe mùi đồ ăn chúng nó rượt mình đòi ăn như kiếp trước tui ăn hết của nhà nó vậy. Chơi với bọn cừu rất vui nhưng nên cẩn thận không xà vào tụi nó quá nhất là mấy con đực lớn vì có thể bị ăn đạp. Không có điêu, có đứa bị cừu thượng chân vào lưng vô ếch luôn bạn mình chứng kiến.
              Địa chỉ tại xóm 13, xã Sơn Thành huyện Yên Thành nhé. Vì trại cừu không có trên google map nên tìm đường khá khó khăn. Từ TP Vinh chạy thẳng đường Thăng Long hoặc quốc lộ 1A, rẽ trái đường 534 đi thẳng chừng 40km. Sau đó tới xã Sơn Thành thì hỏi đường người dân họ chỉ tiếp.

              3.6 Du Lịch Đà Nẵng Dịp Tết Nguyên Đán 

              Có thể nói rằng, du lịch Đà Nẵng chưa bao giờ là hết “hot” dù là đối với du khách trong nước hay ngoài nước, đặc biệt là trong các dịp lễ Đà Nẵng luôn thu hút lượng lớn khách du lịch. Tuy Đà Nẵng đang trong nhịp sống hiện đại, nhưng du khách vẫn có tìm thấy sự bình yên. Các hoạt động khi du lịch tại Đà Nẵng là ngắm Cầu quay Sông Hàn, Cầu Rồng phun lửa, khám phá Bà Nà Hills hoặc check-in đường hoa và những lễ hội pháo hoa hoành tráng là những điểm hấp dẫn du khách lựa chọn Đà Nẵng cho chuyến du lịch đầu xuân.
              Phố cổ Hội An là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch tết nguyên Đán. Việc đi dạo và ngắm nhìn Hoài Phố lung linh trong ánh hoa đăng hay ngập tràn sắc hoa đầu xuân chắc chắn sẽ đem lại một kỳ nghỉ Tết đáng nhớ và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

              3.7 Thành Phố Sương Mù Đà Lạt 

              Sẽ rất tiếc nếu trong dịp đầu năm mới mà không du lịch ở Đà Lạt, vì khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 ở Đà Lạt được xem là khoảng thời gian đẹp nhất khi ngàn hoa thi nhau khoe sắc, thời tiết cũng bắt đầu ấm áp, cực kỳ thích hợp cho một chuyến đi ngắm hoa tại thành phố sương mù.
              Đà Lạt có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn nhất định bạn phải đặt chân tới một lần như: quảng trường Lâm Viên, đỉnh núi Lang Biang, làng Cù Lần hay những vườn hoa đua nhau khoe sắc. Đặc biệt Đà Lạt thu hút giới trẻ bởi những khung cảnh đẹp như phim trường Secret Garden, Tuyệt tình cốc thơ mộng.… Chắc chắn đến với Đà Lạt bạn sẽ chẳng còn lo lắng trong việc tìm kiếm địa điểm tết này đi đâu.
              Bên cạnh những điểm đến thu hút khách du lịch, Đà Lạt còn thu hút du khách bởi ẩm thực. Đà Lạt không chỉ đẹp mà còn biết làm hài lòng du khách bởi nhiều món ăn ngon như bánh ướt lòng gà, bánh tráng nước, lẩu bò, lẩu gà lá é vô cùng thơm ngon và việc thưởng thức món ẩm thực hấp dẫn sẽ khiến bạn chẳng cần băn khoăn quá nhiều trong việc tết đi đâu.
              Ở trên là những điểm du lịch tết nguyên Đán ở trong nước mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn, hi vọng các bạn sẽ có nhiều lựa chọn để có chuyến du lịch đầu năm mới thật ý nghĩa bên gia đình, bạn bè và người thân nhé.

              Chia sẻ bởi:

              Linh Hue

              0 Nước

              0 Tỉnh thành

              8 Chia sẻ
              Thông tin du lịch

              Hủy

              < Nguồn Gody.vn
              Du Lịch
              MÃ KHUYẾN MÃI HOT DU LỊCH:
              Bamboo Airway
              [atcoupon type=”bambooairways”]
              BestPrice.vn
              [atcoupon type=”bestprice”]

              Gợi ý Top 20 bộ nồi inox chất lượng tốt, bán chạy nhất hiện nay.

              [ad_1]

              Các thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng như Fivestar, Sunhouse, Elmich,… chắc hẳn không còn xa lạ đối với người tiêu dùng. Và bộ nồi inox đến từ các thương hiệu trên chắc chắn là một sản phẩm mong đợi giúp bạn nấu ăn một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra bộ nồi cho gia đình bạn nhé!

              Mục lục
              • Bộ Inox Sunhouse Mama SH784
              • Bộ nồi 3 đáy Sunhouse SH336
              • Bộ nồi inox 4 đáy Nagakawa NAG1304
              • Bộ nồi chảo 304 3 lớp đáy Elmich Trimax EL3742
              • Bộ nồi inox Fivestar FS08CG1
              • Bộ 3 nồi cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352
              • Bộ nồi inox 5 đáy Sunhouse SH781
              • Bộ nồi 5 đáy cao cấp núm vàng Sunhouse SH781
              • Bộ nồi inox cao cấp 3 lớp liền đáy Elmich Tri-Max
              • Bộ nồi Fivestar FS08-CV
              • Bộ nồi inox 1 đáy Sunhouse SH224
              • Bộ nồi 5 đáy Sunhouse SHG2503MBD
              • Bộ nồi inox 3 đáy Sunhouse SH334
              • Bộ 3 nồi inox 5 đáy Sunhouse SH891
              • Bộ nồi 5 đáy từ Sunhouse SH780
              • Bộ nồi inox 5 đáy Sunhouse SH787
              • Bộ 5 nồi 3 đáy inox Sillic Fivestar FS10CG2
              • Bộ 4 nồi inox Fivestar FS08G Plus
              • Bộ 3 nồi inox 3 đáy nắp kính Fivestar FS06CG
              • Bộ 3 nồi thân Cool thấp nắp Inox Fivestar FS06C-1
              Nên chọn bộ nồi bếp từ như thế nào? Gợi ý 5 sản phẩm bán chạy nhất 2020

              Bộ Inox Sunhouse Mama SH784

              Sunhouse là thương hiệu gia dụng hàng đầu tại Việt Nam, người bạn đồng hành của mọi gia đình Việt. Các đồ gia dụng như bình nước nóng lạnh, bếp điện, bếp từ, bếp gas, máy sưởi, nồi cơm điện, máy lọc nước, lò vi sóng,… luôn có chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Và set nồi inox Sunhouse 5 đáy mama là một trong những sản phẩm như vậy.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI AEONESHOP

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Chất liệu inox cao cấp sáng bóng, giúp bạn dễ dàng lau chùi, vệ sinh.
              • Vung kính cường lực, trong suốt có thể quan sát được thực phẩm bên trong.
              • Quai nồi được làm bằng inox đặc, chịu lực tốt, dễ dàng di chuyển trong quá trình sử dụng.
              • Không bị oxy hóa, có độ bền cao, không han gỉ nên rất an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
              • Đáy nồi có cấu tạo 5 lớp nên truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và giữ nhiệt tốt, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian nấu nướng.
              • Với 3 loại kích cỡ, sử dụng được với mọi loại bếp nên phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình.

              Giá: 628.900 VNĐ

              Bộ nồi 3 đáy Sunhouse SH336

              Thêm một sản phẩm của thương hiệu Sunhouse cho các bạn lựa chọn đó là bộ nồi 3 đáy SH336.                  bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại,đảm bảo độ bền và có tính an toàn cao.
              • Chất liệu inox cao cấp, không tạo gỉ sét, hạn chế phản ứng hóa học với thực phẩm nếu sử dụng lâu dài.
              • Dễ vệ sinh, luôn sáng bóng, không lo bị biến dạng khi bị va đập hay gặp nhiệt độ cao.
              • Đáy 3 lớp được thiết kế bằng phương pháp hàn cao tần, giúp thực phẩm nấu chín đều và giữ nhiệt lâu.
              • Vung kính cường lực dày 4mm siêu bền, quai núm chịu nhiệt cao, cách nhiệt tốt.
              • Sử dụng tốt trên mọi loại bếp.

              Giá: 390.000 VNĐ

              Bộ nồi inox 4 đáy Nagakawa NAG1304

              Đến từ thương hiệu Nagakawa, bộ nồi 4 đáy NAG1304 cũng đang được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Nồi được thiết kế thẳng cao, đơn giản với inox sáng bóng tạo điểm nhấn cho căn bếp cuả bạn.
               bộ nồi inox

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế hiện đại làm nổi bật không gian bếp của bạn.
              • Sản phẩm gồm 3 kích thước phù hợp với nhu cầu nấu nướng của mọi nhà.
              • Cấu tạo đáy 4 lớp, giữ nhiệt tốt, truyền nhiệt nhanh và đều nên tiết kiệm nhiên liệu, thời gian nấu nướng.
              • Chất liệu inox cao cấp, luôn sáng bóng, bền màu, dễ vệ sinh, không han gỉ.
              • Dùng được trên mọi loại bếp kể cả bếp từ.

              Giá: 329.000 VNĐ

              Bộ nồi chảo 304 3 lớp đáy Elmich Trimax EL3742

              Bộ nồi chảo 304 3 lớp đáy Elmich Trimax EL3742 gồm 4 sản phẩm trong đó có 3 chiếc nồi với kích thước lần lượt là 18cm, 20cm, 26cm và 1 chiếc chảo với đường kính 26cm, đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng của các chị em.

                            bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Chất liệu cao cấp với lớp trong cùng là inox 304 nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, chống bám bẩn, không lo bị han gỉ.
              • Được cấu tạo 3 lớp cả thân đáy giúp bắt nhiệt nhanh và đều giúp thực phẩm chín đều, không gây cháy hay bị dính sát.
              • Công nghệ Stop-hot, quai cán inox cách nhiệt tốt nên có thể cầm nắm khi đang nấu mà không lo bị bỏng rát.
              • Màu sắc sáng bóng, sang trọng, phù hợp với tất cả các loại bếp.

              Giá: 2.199.000 VNĐ

              Bộ nồi inox Fivestar FS08CG1

              SET nồi inox 3 đáy của thương hiệu Fivestar gồm 3 nồi, 1 chảo và 1 xửng. Nồi được thiết kế thân tròn tạo ccamr giác mềm mại nhưng rất chắc chắn. Chảo có đáy sâu giúp việc xào thuận tiện hơn và xửng có nhiều lỗ nhỏ được khoét cùng kích cỡ, phân bố hợp lý giúp nhiệt lượng tỏa đều, chưng hấp tiện lợi.                bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Bộ nồi gồm 5 sản phẩm phù hợp với nhu cầu nấu nướng của mọi gia đình.
              • Chất liệu inox giúp nồi luôn sáng bóng, độ bền cao và an toàn cho sức khỏe.
              • Lớp ở giữa đáy nồi là lớp nhôm nên dẫn nhiệt tốt, lớp trong và ngoài cùng là inox 430 chống oxy hóa giúp hấp thụ nhiệt nhanh và đều, đồng thời nắp nồi làm bằng kính chịu nhiệt giữ nhiệt tốt nên giúp nấu chín thức ăn nhanh hơn.
              • Mặc dù tay cầm không cách nhiệt nhưng rất chắc chắn.
              • Lòng chảo thiết kế sâu đáy giúp chiên xào dễ dàng hơn.

              Giá: 735.900 VNĐ

              Bộ 3 nồi cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352

              Đến từ thương hiệu Nagakawa, bạn có thể chọn cho căn bếp của mình bộ nồi cao cấp 5 đáy NAG1352 với thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng. 
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Với 3 kích thước 16cm, 20cm và 24 cm, bạn có thể chế biến được nhiều món ăn cho gia đình.
              • Quai được cách nhiệt tốt, chắc chắn giúp di chuyển dễ dàng không lo bị nóng hay bỏng.
              • Cấu tạo đáy 5 lớp truyền nhiệt nhanh, giữ nhiệt tốt và đều giúp hạn chế thực phẩm bị cháy khét.
              • Được làm bằng inox cao cấp, không bị oxy hóa, không han gỉ, dễ dàng vệ sinh giúp nồi luôn sáng bóng.
              • Hiệt suất bắt từ lên tới 99%, tiết kiệm năng lượng và thời gian nấu.
              • Được trang bị vung kính cường lực trong suốt có thể quan sát được thực phẩm bên trong khi đang nấu.

              Giá: 994.900 VNĐ

              Bộ nồi 5 đáy inox Sunhouse SH781

              Bộ nồi inox 5 đáy SH781 cũng đến từ thương hiệu Sunhouse với màu sắc hiện đại, cũng là sự lựa chọn thông minh cho nhiều chị em tham khảo nhé.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thân nồi được làm bằng inox cao cấp giúp nồi luôn sáng bóng, làm nổi bật không gian bếp của bạn. Đặc biệt nồi không bị han gỉ nếu sử dụng lâu dài.
              • Nắp thủy tinh tiện dụng, trong suốt, mạ vàng, siêu bền, chịu lực tốt.
              • Quai được chế tạo từ inox và được mạ vàng sang trọng, nổi bật.
              • Đáy nồi cấu tạo 5 lớp truyền nhiệt nhanh và đều giúp bạn nấu chín thực phẩm nhanh hơn.
              • Tiện dụng, phù hợp với mọi nhà vì sử dụng được với mọi loại bếp, có 3 kích thước phù hợp với nhu cầu nấu nướng của các chị em.

              Giá: 505.000 VNĐ

              Bộ nồi 5 đáy cao cấp núm vàng Sunhouse SH781

              Nếu bạn yêu thích các bộ nồi có thiết kế thân phẳng, kiểu dáng châu Âu sang trọng thì hãy tìm đến bộ nồi 5 đáy cao cấp núm vàng SH78 của thương hiệu Sunhouse nhé.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế thân phẳng với kiểu dáng châu Âu sang trọng giúp làm nổi bật không gian bếp nhà bạn.
              • Chất liệu inox an toàn với sức khỏe, dễ dàng vệ sinh, độ bền cao.
              • Đáy nồi có cấu tạo 5 lớp, gồm 1 lớp thu nhiệt bằng inox, 2 lớp nhôm truyền nhiệt nhanh, 1 lớp hợp kim nhôm giữ nhiệt và tản nhiệt, 1 lớp inox 430 có khả năng hít từ, giúp thực phẩm nấu chín nhanh hơn và tiết kiệm thời gian nấu hơn.
              • Quai nồi bằng inox to bản cách nhiệt tốt, dễ sử dụng, chắc chắn khi di chuyển.
              • Nắp nồi có lỗ thoát khí, được làm bằng thủy tinh trong suốt chịu nhiệt tốt.
              • Sử dụng được trên các loại bếp gas, điện, hồng ngoại, bếp từ.

              Giá: 474.700 VNĐ

              Bộ nồi inox cao cấp 3 lớp liền đáy Elmich Tri-Max

              Bộ nồi 3 lớp liền đáy Tri-Max là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Elmich. Không chỉ thiết kế, chất liệu mà màu sắc nồi cũng  sáng bóng, sang trọng và đẳng cấp.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế hiện đại, màu sắc sáng bóng tạo vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp.
              • Cả thân và đáy đều bắt nhiệt nhanh cực tốt, hiệu suất bắt từ lên tới 99% đảm bảo thực phẩm chín đều, không cháy khét hay dính sát.
              • Chất liệu inox cao cấp 304 dành riêng cho thực phẩm, không gỉ nên an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.
              • Công nghệ stop-hot, quai cán cách nhiệt không bị nóng, bỏng khi đang nấu.
              • Sử dụng tốt với tất cả các loại bếp.

              Giá: 1.242.000 VNĐ

              Bộ nồi Fivestar FS08-CV

              Bộ nồi  FS08-CV của thương hiệu Fivestar gồm 4 sản phẩm với kích cỡ khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng. Nồi nhỏ để kho, 2 nồi trung để nấu canh và nồi lớn để luộc gà.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Được làm từ chất liệu inox cao cấp 304 dập nguyên khối, không bị oxy hóa đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
              • Bạn hoàn toàn có thể nấu được nhiều món ăn ngon hơn cho cả gia đình chỉ với 4 sản phẩm của bộ nồi.
              • Tay cầm chắc chắn, không gỉ.
              • Đáy nồi được thiết kế phẳng để chống trơn trượt.
              • Nồi được cấu tạo truyền nhiệt tốt, hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và nguyên liệu nấu ăn.
              • Dùng cho cả bếp gas, bếp hồng ngoại và bếp từ.

              Giá: 999.000 VNĐ

              Bộ nồi inox 1 đáy Sunhouse SH224

              Thêm 1 lựa chọn cho các chị em đến từ thương hiệu Sunhouse là bộ nồi 1 đáy SH224. Cùng tham khảo các thông tin dưới đây nhé.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế hiện đại, kiểu dáng châu Âu sang trọng, nổi bật.
              • Chất liệu inox cao cấp, an toàn với sức khỏe, bề mặt sáng bóng, vệ sinh dễ dàng.
              • Núm cầm to bản, chắc chắn, cách nhiệt tốt, không lo bị nóng trong quá trình nấu nướng.
              • Quai nồi được làm bằng inox đặc, đinh tán chắc chắn, dễ dàng di chuyển trong quá trình sử dụng.
              • Đáy nồi có khả năng truyền nhiệt rất nhanh đảm bảo thực phẩm chín đều, giữ nhiệt tốt giúp tiết kiệm thời gian nấu.
              • Đa dạng kích cỡ giúp việc nấu ăn trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn bao giờ hết.

              Giá: 268.900 VNĐ

              Bộ nồi 5 đáy Sunhouse SHG2503MBD

              Một sản phẩm khác đến từ thương hiệu Sunhouse cho bạn lựa chọn đó là bộ nồi inox 5 đáy SHG2503MBD.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế nồi với đường nét bo tròn mềm mại góp phần tạo điểm nhấn cho căn bếp của gia đình bạn.
              • Được làm bằng chất liệu inox sáng bóng, an toàn giúp bạn dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần nấu nướng.
              • Vung kính cường lực với viền inox chắc chắn, quai được tán đinh bọc sillicon cách nhiệt hiệu quả, hạn chế nứt vỡ khi va đập.
              • Nhờ cấu tạo 5 lớp đáy, nhiệt lượng được hấp thụ nhanh hơn và tỏa ra đều hơn, giữ nhiệt lâu hơn làm cho thức ăn chín đều và nhanh hơn.
              • Nồi có tích hợp đáy từ, sử dụng trên mọi loại bếp.

              Giá: 498.900 VNĐ

              Bộ nồi inox 3 đáy Sunhouse SH334

              Bộ nồi inox 3 đáy Sunhouse SH334 với chất liệu là nhôm tấm nguyên chất, mỗi chiếc nồi đều có khả năng dẫn nhiệt vượt trội, tiết kiệm thời gian nấu cho bạN
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thân nồi được thiết kế phẳng, chống trơn trượt, kiểu dáng châu Âu hiện đại, sang trọng.
              • Được làm từ inox SUS201 an toàn cho sức khỏe.
              • Tay cầm và núm nắp đều làm bằng inox đặc, chắc chắn khi di chuyển. Nắp vung được làm bằng thủy tinh trong suốt chịu nhiệt, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy thực phẩm bên trong.
              • Đáy nồi có 3 lớp gồm 1 lớp thu nhiệt, 1 lớp tản nhiệt và 1 lớp  giữ nhiệt giúp bạn nấu nhanh hơn cũng như giảm tải chi phí sinh hoạt cho gia đình.
              • Bộ nồi gồm 3 kích thước 16cm, 20cm và 24 cm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của mọi gia đình.

              Giá: 408.400 VNĐ

              Bộ 3 nồi inox 5 đáy Sunhouse SH891

              Cũng đến từ thương hiệu Sunhouse, bộ 3 nồi inox 5 đáy SH891 được thiết kế và sử dụng trên tất cả các loại bếp gas, điện, hồng ngoại, bếp từ, mang đến sự tiện dụng tối đa cho người dùng.                     bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Được làm từ nhôm tấm nguyên chất nên nồi có khả năng dẫn nhiệt tốt, truyền nhiệt nhanh và đều giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu.
              • Nắp nồi được thiết kế viền inox làm giảm nứt vỡ khi va đập.
              • Quai núm được bọc sillicon cách nhiệt an toàn.
              • Đáy từ, sử dụng cho mọi loại bếp.
              • Có 3 kích cỡ 16cm, 20cm, 24 cm đáp ứng tối đa nhu cầu nấu nướng của mọi nhà.
              • Chất liệu inox an toàn cho sức khỏe, giúp sản phẩm dễ dàng vệ sinh và luôn sáng bóng.

              Giá: 876.000 VNĐ

              Bộ nồi 5 đáy từ Sunhouse SH780

              Bộ nồi Sunhouse SH780 với thiết kế 5 lớp đáy nồi tỏa nhiệt, giữ nhiệt lâu giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu một cách đáng kể.

               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế thân phẳng, kiểu dáng châu Âu hiện đại.
              • Chất liệu inox SUS201 cao cấp, không oxy hóa, không han gỉ khi sử dụng lâu dài nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
              • Có khả năng dẫn nhiệt tốt, truyền nhiệt nhanh đảm bảo thực phẩm chín đều.
              • Nắp được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt, có lỗ thoát khí, viền inox giúp hạn chế va đập mạnh.
              • Tay cầm và núm được làm bằng inox chắc chắn.
              • Nồi được sử dụng trên các loại bếp gas, điện, hồng ngoại, bếp từ.

              Giá: 685.000 VNĐ

              Bộ nồi 5 đáy Sunhouse SH787

              Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho căn bếp của gia đình bằng các núm bọc nhựa màu vàng thì bộ nồi inox 5 đáy Sunhouse SH787 chính là sự lựa chọn hoàn hảo.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Được làm bằng chất liệu inox cao cấp, kiểu dáng hiện đại, sang trọng, quai núm bọc nhựa màu vàng tạo không gian bếp của bạn thêm nổi bật.
              • Vệ sinh dễ dàng sau mỗi lần sử dụng, không lo bị han gỉ trong quá trình sử dụng.
              • Được trang bị nắp thủy tinh chịu lực tốt, trong suốt và siêu bền.
              • Quai núm được thiết kế to bản, tán đinh chắc chắn, cách nhiệt tốt nên bạn có thể dễ dàng di chuyển ngay cả khi đang nấu ở nhiệt độ cao.
              • Đáy nồi truyền nhiệt nhanh, tỏa đều nên tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian nấu. Bên cạnh đó, đáy nồi còn có các vòng tròn đồng tâm tránh bị trơn trượt khi đang đun nấu.
              • Đa dạng kích cỡ, sử dụng trên mọi loại bếp phù hợp với mọi gia đình.

              Giá: 468.900 VNĐ

              Bộ 5 nồi 3 đáy inox Sillic Fivestar FS10CG2

              Bộ nồi inox Sillic Fivestar FS10CG2 gồm 5 sản phẩm, sử dụng nguyên liệu inox cao cấp 304, thiết kế hiện đại, chắc chắn, màu sắc trắng bạc, trang nhã thích hợp với mọi gia đình. 
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              Thiết kế trang nhã với kiểu dáng đẹp, chắc chắn.

              • Có khả năng chống ăn mòn, gỉ sắt, dễ chùi rửa và luôn sáng bóng.
              • Cấu tạo 3 lớp đáy, truyền nhiệt nhanh và đều làm hạn chế thực phẩm cháy khét và dính sát. Đồng thời nồi cũng giữ nhiệt lâu giúp bạn tiết kiệm được thời gian nấu nướng.
              • Sử dụng được với bếp từ, bếp gas, bếp điện, bếp than.
              • Gồm 5 loại kích thước khác nhau đáp ứng đầy đủ nhu cầu nấu nướng của người dùng.

              Giá: 2.500.000 VNĐ

              Bộ 4 nồi inox Fivestar FS08G Plus

              Fivestar là thương hiệu của Việt Nam được biết đến với những bộ nồi, chảo chống dính, xửng hấp cao cấp, thiết kế tinh xảo, chất lượng bền bỉ theo tiêu chuẩn châu Âu nhưng giá cả lại phù hợp với nhiều người tiêu dùng Việt nên sản phẩm được rất nhiều bà nội trợ tin dùng. Bộ 4 nồi inox Fivestar FS08G Plus chính là một trong những sản phẩm như vậy.

               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Sử dụng nguyên liệu inox cao cấp 304 không han gỉ vô cùng an toàn cho sức khỏe.
              • Vung kính cường lực, dày dặn, chịu nhiệt tốt, có lỗ thông hơi khi nấu nướng.
              • Quai được hàn lạnh, cách nhiệt, không nóng, chịu được trọng lượng trên 25kg.
              • Có vạch định lượng nước giúp bạn nấu ăn dễ dàng hơn.
              • Cấu tạo nồi nguyên khối, nguyên đáy giúp tích nhiệt nhanh, giữ nhiệt lâu đảm bảo thực phẩm chín đều, không cháy khét.
              • Gồm 4 sản phẩm: 1 quánh 16cm, 1 nồi 18cm, 1 nồi 20cm, 1 nồi 24 cm.

              Giá: 1.289.900 VNĐ

              Bộ 3 nồi inox 3 đáy nắp kính Fivestar FS06CG

              Ngoài ra, Fivestar còn có bộ 3 nồi 3 đáy nắp kính FS06CG cũng đang được bán rộng rãi trên thị trường hiện nay.
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Nồi được thiết kế đơn giản nhưng rất tiện dụng và chắc chắn.
              • Bộ có 3 sản phẩm với đường kính là 16cm, 20cm, 24 cm với công dụng và chức năng khác nhau. Nồi nhỏ có thể dùng nấu cháo cho bé, nồi vừa để kho thịt tầm 0,5kg, nồi lớn nấu canh hoặc luộc gà khoảng 1,5kg.
              • Được làm bằng chất liệu inox cao cấp, có độ bền cao, không bị oxy hóa, giữ nguyên chất dinh dưỡng của thực phẩm, an toàn tuyệt đối.
              • Tay cầm được thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn rất chắc chắn khi di chuyển, tuy nhiên không cách nhiệt nên bạn phải lót một lớp găng tay trước khi cầm.
              • Lớp ngoài cùng và lớp trong cùng được làm bằng inox 430 bền, chống ăn mòn bởi muối,… lớp giữa là lớp nhôm nguyên chất nên truyền nhiệt tốt, nấu chín thức ăn nhanh và tiết kiệm năng lượng.

              Giá: 536.600 VNĐ

              Bộ 3 nồi thân Cool thấp nắp Inox Fivestar FS06C-1

              Với dây chuyền máy móc được nhập từ Nhật và Hàn quốc, quản lý chất lượng chặt chẽ trong sản xuất góp phần làm gia tăng thương hiệu Fivestar trong sản xuất đồ dùng nhà bếp chất lượng cao. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua bộ nồi inox đến từ thương hiệu này thì hãy cùng tìm hiểu bộ 3 nồi thân Cool thấp nắp Inox Fivestar FS06C-1 nhé. 
               bộ nồi inox

              XEM GIÁ TỐT TẠI TIKI

              TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

              • Thiết kế trang nhã theo phong cách châu Âu tạo điểm nhấn cho phòng bếp của bạn.
              • Chất liệu inox 430 độ bền cao, ít bị oxy hóa, biến dạng. Ngoài ra bạn cũng không lo nồi bị ăn mòn bởi muối hay hóa chất,..hoàn toàn yên tâm sử dụng.
              • Nắp nồi làm bằng inox sáng bóng, dày bền chống bị bóp méo và rất dễ vệ sinh.
              • Đáy nồi có lớp nhôm có khả năng hấp thụ nhiệt tốt, tỏa nhiệt đều đảm bảo nấu chín thức ăn một cách nhanh nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi nấu nướng.
              • Tay cầm dày dặn, chắc chắn, tuy nhiên không cách nhiệt.
              • Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn nồi có kích thước phù hợp với món ăn mà bạn làm cho gia đình.
              • Sử dụng được trên bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas.

              Giá: 439.000 VNĐ

              Tóm lại, không chỉ làm căn bếp của gia đình bạn thêm sang trọng, nổi bật hơn mà bộ nồi inox còn giúp bạn nấu được nhiều món ăn cho gia đình. Với các tiện ích mà nồi mang lại sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian nấu nướng và vệ sinh sau khi nấu. Vậy nên bạn hãy nhanh tay chọn cho gia đình mình một bộ nồi inox thích hợp nhất nhé!

              mua hàng sendo, mua hàng lazzada, mua hàng tiki, điện thoại, ipad, table, sendo, sạc dự phòng, tai phone, đánh giá đồ điện gia dụng, nên mua đồ điện , đồ gia dụng ở đâu, đồ gia dụng rẻ, uy tín,