Tìm kiếm nhanh với google search


Nhờ có thẻ BHYT, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua giai đoạn khó khăn khi được BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh. Mức đóng BHYT tự nguyện hay BHYT theo hộ gia đình năm 2023 được tính theo hệ số và mức lương cơ sở nên sẽ có nhiều thay đổi khi tăng lương cơ sở.

Mức đóng BHYT tự nguyện năm 2023

Mức đóng BHYT tự nguyện năm 2023 căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT.

10-1676292459-9859-1676282382-bao-hiem-y-te-moitruongvadothi

Theo đó, mức đóng BHYT tháng của các đối tượng được điều chỉnh như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 khoản 1 Nghị định này.

– Người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà hàng tháng không đi làm được từ 14 ngày trở lên thì không phải đóng bảo hiểm ốm đau mà vẫn được hưởng chế độ ốm đau.

– Trong thời gian bị tạm giữ, tạm đình chỉ công tác, người lao động sẽ điều tra xem xét mình có vi phạm pháp luật không thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận không có hành vi vi phạm pháp luật thì người lao động phải đóng bảo hiểm y tế từ số tiền lương bị truy thu;

b) Bằng 4,5% mức lương hưu, trợ cấp trong trường hợp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 khoản 2 Nghị định này;

c) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 khoản 2 Nghị định này;

d) Bằng 4,5% mức hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại Điều 6 Khoản 2 Nghị định này;

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;

đ) Mức đóng BHYT đối với đối tượng quy định tại § 5 Nghị định này như sau: Đối tượng thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi áp dụng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Giảm mức đóng BHYT khi nhập hộ khẩu

bhyt

Việc giảm trừ tiền đóng BHYT quy định tại thời điểm này được thực hiện nếu các thành viên tham gia BHYT hộ gia đình tham gia cùng kỳ hạch toán. Trường hợp cá nhân tham gia BHYT tự nguyện thì được coi là thành viên của hộ gia đình theo Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Tại thời điểm này, mức đóng BHYT tự nguyện được áp dụng theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Do đó, mức đóng BHYT tự nguyện đối với các đối tượng quy định tại Điều 5 nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi áp dụng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng BHYT sẽ thay đổi sau đợt tăng lương cơ sở vào tháng 7/2023

cơ sở64-1676264306920522772118

Cùng với đó, mức đóng BHYT tự nguyện và mức đóng BHYT hộ gia đình được tính theo hệ số và mức lương cơ sở. Vì đến năm 2023, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,490 triệu đồng/tháng (căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP) lên 1,8 triệu đồng/tháng (căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69 ).

hình ảnh


Recommended Posts