Tìm kiếm nhanh với google search


Phiếu lương là gì?

Tiền lương là từ thường được dùng trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoản 1 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP đề cập đến định nghĩa về tiền lương như sau:

“Bảng lương” dùng trong nghị định này có nghĩa là: danh sách nhân sự, bảng lương công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Biên chế có thể hiểu là số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được các cơ quan có thẩm quyền giao, quyết định (hiện nay là Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành…) Những người trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước .

Chỉ còn 3 trường hợp xuất chi vĩnh viễn

Chỉ còn 3 trường hợp xuất chi vĩnh viễn

Cần lưu ý rằng, ngoài biên chế, hiện nay còn phải cắt giảm số lượng nhân viên. Tinh giản biên chế là việc đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư không đáp ứng điều kiện, yêu cầu của việc làm, không tiếp tục điều chuyển sang công việc khác và được hưởng chế độ bảo lưu khi tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng bỏ quy định liên quan đến “tiền lương trọn đời”.

3 trường hợp công chức, viên chức được “làm công suốt đời”

Như đã nêu ở trên, Luật Công chức sửa đổi năm 2019 đã loại bỏ quy định về “tiền lương trọn đời”. Viên chức được tuyển dụng sau ngày 01 tháng 7 năm 2020 chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Lương trọn đời là gì?

Lương trọn đời là gì?

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt được ký kết hợp đồng không xác định thời hạn (làm việc trọn đời). Đặc biệt:

– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 đáp ứng các điều kiện theo quy định;

– Cán bộ, công chức chuyển thành công chức;

– Người được tuyển dụng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, có 3 trường hợp được sử dụng “lương suốt đời”, đảm bảo tính ổn định, lâu dài và bền vững trong công việc và thu nhập của công chức.


Recommended Posts